Kategoriler
E Lyrics Translations

Emanuela – Popitai Za Men Bulgarian Lyrics English Translations

Попитай за мен, попитай изгрева.
– Ask for me, ask for the sunrise.
Дали се наспах, без тебе през нощта.
– Did I sleep without you at night?
Като буца в гърлото ми, заседнала е любовта.
– Like a lump in my throat, love is stuck.
Ако я преглътна, знам ще умра.
– If I swallow it, I know I’ll die.

Намери за нас път, по който с тебе да побегнем.
– Find a way for us to run.
Път за любовта в него, там безследно да изчезнем.
– A path to love in him, there to disappear without a trace.
Намери за нас, свят където той не съществува,
– Find for us a world where he does not exist,
уморих се тук, че обичам друг да се преструвам.
– I’m tired of being here that I like to pretend to be someone else.

Попитай за мен, попитай залеза
– Ask for me, ask for the sunset
добре ли съм днес, не съм ли луднала.
– am I okay today, am I crazy?
На ръба съм на греха и съвсем сама застанала
– I am on the verge of sin and standing alone
имам ли те – ставам за пропаднала.
– if I have you – I’m a failure.

Намери за нас път, по който с тебе да побегнем.
– Find a way for us to run.
Път за любовта в него, там безследно да изчезнем.
– A path to love in him, there to disappear without a trace.
Намери за нас, свят където той не съществува,
– Find for us a world where he does not exist,
уморих се тук, че обичам друг да се преструвам!
– I’m so tired here that I like to pretend to be someone else!