Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Anglický Text & Čeština Překlad

videoklip

Text

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Durkio mi řekl, že byl na nějaké pozitivní hovno, jo, jo
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– V poslední době, chci se jen ukázat a tělo nějaké sračky, jo, jo
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Always been a lil ‘mathematic, lately, it ‘s cash I’m gettin’
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Ztratil jsem počet těch pytlů, pohyboval jsem se příliš rychle
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Těžké časy netrvají, ” člen, když policajti obtěžovali
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Mluvíš mi z prdele, chlapče, nejsi hovno, ale děvka s odznakem

All my life (all my life)
– Celý můj život (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– They been tryin ‘ to keep me down (snaží se mě udržet dole)
All this time (all this time)
– Celou tu dobu (all this time)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Nikdy jsem si nemyslel, že to zvládnu (nikdy jsem si nemyslel, že to zvládnu)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Nemohli mě zlomit, nemohli mě zlomit (ne, ne)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Nemohli mě vzít, nemohli mě vzít (ne)
All my life (all my life)
– Celý můj život (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– They been tryin ‘ to keep me down (snaží se mě udržet dole)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Rozhodl jsem se, že musím skončit, ale média mě označila za hrozbu
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Seděl jsem se starostou a politiky, snažím se změnit image
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Už nemůžeš vinit mou minulost, pocházím ze zákopů
Some said I’d never be a superstar
– Někteří říkali, že nikdy nebudu superstar
But I know I’m different (no, no, no)
– Ale vím, že jsem jiný (ne, ne, ne)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Jsem hlas, ale systém mi nedává na výběr
Know some people that’s still undeployed
– Poznejte některé lidi, kteří jsou stále nezaměstnaní

I know a felon who tryna get FOID
– Znám zločince, který se snaží dostat FOID
Child support, your only support
– Podpora dítěte, vaše jediná podpora
For a visit, I’m goin’ through courts
– Na návštěvu, Jdu přes soudy
Went to jail, they was chainin’ me up
– Šel jsem do vězení, připoutali mě
And you know that I’m famous as fuck
– A víš, že jsem slavný jako kurva
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Vidíš, jak si děláš srandu z podnětu?
But they really had came in the clutch
– Ale opravdu přišli ve spojce
I know some kids wanna hurt theyself
– Vím, že některé děti si chtějí ublížit
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Stop tryna brát drogy, mám na mysli sebe
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Tryna lepší sám, tryna lepší mé zdraví, ale

All my life (all my life)
– Celý můj život (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– They been tryin ‘ to keep me down (snaží se mě udržet dole)
All this time (all this time)
– Celou tu dobu (all this time)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Nikdy jsem si nemyslel, že to zvládnu (nikdy jsem si nemyslel, že to zvládnu)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Nemohli mě zlomit, nemohli mě zlomit (ne, ne)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Nemohli mě vzít, nemohli mě vzít (ne)
All my life (all my life)
– Celý můj život (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– They been tryin ‘ to keep me down (snaží se mě udržet dole)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Jo, první generace, Ghetto nigga
Cole World, hello niggas
– Cole World, Ahoj negři
Made it out the city with my head on straight
– Udělal jsem to z města s hlavou rovně
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Niggas keep shootin ‘ up the lead out
Young Jordan Peele, gotta get out
– Mladý Jordan Peele, musím se dostat ven
But the shit that I spit out
– Ale hovno, které jsem vyplivl
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Je cheat kód, jako bych čelil RICO a jak nigga zasáhl
And another one, and, and another one
– A další, a, a další

I got like a hundred of ’em
– Mám jich asi sto
‘Bout to lap niggas so they think
– ‘Bout to lap niggas so they think
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Jsou přede mnou, ale já jsem opravdu před nimi
Now, some of them fumblin’ they bags
– Nyní, někteří z nich fumblin ‘ they bags
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Zkurvení malých drobků, které měli
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Připomínka, abyste se pokořili, toto hovno by mohlo být okamžitě pryč
Me, I’m runnin’ long distance
– Me, I ‘m runnin’ long distance
All pistons firin’
– Všechny písty firin’

I be stuck between maybe retirin’
– Jsem uvízl mezi možná retirin’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– And feelin ‘like I’ m just not hittin ‘ my prime
These days seein’ rappers be dyin’
– These days seein ‘rappers be dyin’
Way before they even gettin’ they shine
– Way before they even gettin ‘ they shine
I never even heard of lil’ buddy
– Nikdy jsem neslyšel o lil ‘ buddy
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– ‘Til někdo zavraždil lil’ buddy
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Teď, jsem na telefonu, searchin ‘ lil ‘ buddy jméno
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Mám je hrát jeho melodie, celý den v mém pokoji

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– Thinkin’, ” Sakra, to hovno je zlý
To get they name buzzin’ some niggas
– Aby dostali jméno buzzin ‘ some niggas
Just gotta go lay in a tomb”
– Just gotta go lay in a tomb”
And media thirsty for clicks
– A média žízní po kliknutích
I got a new rule
– Mám nové pravidlo
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Pokud jste nikdy nezveřejnili rappera, když byl naživu
You can’t post about him after he get hit
– Po zasažení o něm nemůžete psát
It’s simple, it’s the principle
– Je to jednoduché, je to princip

On any tempo, I’m invincible
– V jakémkoli tempu jsem neporazitelný
Don’t even rap, I just vent to you
– Ani nezpívej, jen se ti ventiluji
I rather that than an interview
– Raději to než rozhovor
Most days
– Většinu dní
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Fuck ’em all like I’ m goin ‘through a ho’ phase
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Mladý negr vystřelí bič jako silniční vztek
I pray all of my dawgs stay so paid
– Modlím se, aby všichni moji dawgs zůstali tak placeni
And the only thing that kill ’em is old age
– A jediná věc, která je zabije, je stáří

All my life (all my life)
– Celý můj život (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– They been tryin ‘ to keep me down (snaží se mě udržet dole)
All this time (all this time)
– Celou tu dobu (all this time)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Nikdy jsem si nemyslel, že to zvládnu (nikdy jsem si nemyslel, že to zvládnu)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Nemohli mě zlomit, nemohli mě zlomit (ne, ne)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Nemohli mě vzít, nemohli mě vzít (ne)
All my life (all my life)
– Celý můj život (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– They been tryin ‘ to keep me down (snaží se mě udržet dole)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: