Future – Wicked Inglés Letras & Galego Traducións

Videoclip

Letras

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Cancións malvadas, sabes o que digo?
Wassup
– Wasup

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvados, malvados, malvados, malvados, malvados
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Agarra, malvado, malvado, malvado, malvado
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvados, malvados, malvados, malvados, malvados
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Agarra, malvado, malvado, malvado, malvado
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Levántate no motor, rompe o panel
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Levántate no motor, rompe o panel
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Agarra, malvado, malvado, malvado, malvado
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvados, malvados, malvados, malvados, malvados

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Velas queimando, diñeiro queimando, cemiterio estes negros
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Fantasma parkin’, gran dawg barkin ‘ hey
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Contos de sangue sobre min, oh-oh – oh-oh
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Shawty quere esa peruca, oh-oh-oh-oh
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Estou goteando Cartier, oh-Oh-Oh-Oh
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Pon un paxaro de ouro sobre ti, iso é o que está a pasar
I put that lingo on her, she was Spanish
– Puxen esa linguaxe nela, era española
I fill a one liter up with Xannies
– Enche un litro De Xannies
This continental and it’s panoramic
– Este continental e é panorámico
It’s complimentary to the savages
– É un elogio aos salvaxes
You fuck around with me, it be a tragedy
– Fodes comigo, é unha traxedia
I want green, green, green, all asparagus
– Quero verde, verde, verde, todos os espárragos
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Bebo esbelto, esbelto, esbelto, non é embarazoso

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvados, malvados, malvados, malvados, malvados
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Agarra, malvado, malvado, malvado, malvado
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Woah, malvado, malvado, malvado, malvado, malvado

Now she going, now that bitch going
– Agora ela vai, agora esa puta vai
I purchase Avion and now she lit, huh
– Eu compro Avion e agora ela iluminou, huh
Wedding band rings on me lit, huh
– A banda de voda soa en min, huh
Married to the game, I’m the shit, huh
– Casado co xogo, son a merda, eh
Woah, woah, woah, woah
– A pobra do caramiñal, a coruña, a coruña
Bitch we made men
– Puta que fixemos homes
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Non estamos a levantarnos en cuncas que non podemos conseguir
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Non podes tirar unha puta En Instagram non me golpean, eh
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– E entón ela contando mentiras sobre min porque non é unha merda, uh
She want that big-big dog status
– Ela quere ese status de can grande
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Eu estaba no beco con eles bolsas de níquel, tallyin’
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Agora son talibán, iso é o que está a pasar
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– E os negros non poden achegarse porque non me coñeces
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– Non é máis mergullo e mergullo, pendurado baixo
These bitches see me and they panic
– Estas putas venme e entran en pánico
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Non podo crelo, estaba na esquina xogando’

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvados, malvados, malvados, malvados, malvados
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Agarra, malvado, malvado, malvado, malvado
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvados, malvados, malvados, malvados, malvados
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvados, malvados, malvados, malvados, malvados
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Levántate no motor, rompe o panel
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Levántate no motor, rompe o panel
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvados, malvados, malvados, malvados, malvados
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Agarra, malvado, malvado, malvado, malvado


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: