Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

The lights went out, I hit the ground
– Limyè yo soti, mwen frape tè a
You didn’t mind that I was bleeding out
– Ou pa t gen pwoblèm ke mwen te ap koule san
You filled my life with minor songs
– Ou te ranpli lavi m ak chante minè
I loved you but you loved to do me wrong
– Mwen te renmen ou men ou te renmen fè m mal

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Mwen manke bo ou, gazolin ak yon matchstick
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Limyè wouj, kliyot, k ap monte soti nan sann yo
I see you for who you are
– Mwen wè ou pou ki moun ou ye
But you can’t break a broken heart
– Men ou pa ka kraze yon kè kase

You lift me up and leave me in the gutter
– Ou leve m epi kite m nan kanal la
You tear me up and move on to another
– Ou chire m epi ale nan yon lòt
I’m torn apart but I am a survivor
– Mwen chire men mwen se yon sivivan
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– Ou pa kapab, ou pa ka kraze yon kè kase (ooh, ooh, ohh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Ou pa ka kraze yon kè kase (ooh, ooh, ooh)

An all-time low but I’ll get by
– Yon tout tan ki ba men mwen pral jwenn pa
And over you, I’ll find the highest high
– Ak sou ou, mwen pral jwenn pi wo a segondè
You did your best to do your worst
– Ou te fè tout sa ou kapab pou fè pi move ou
I got used to all the ways it hurt
– Mwen te abitye ak tout fason li te fè mal

Feel the fever telling me that I need her
– Santi lafyèv la di m ke mwen bezwen li
Science fiction turning into an addiction
– Syans fiksyon vire nan yon dejwe
I see you for who you are
– Mwen wè ou pou ki moun ou ye
But you can’t break a broken heart
– Men ou pa ka kraze yon kè kase

You lift me up and leave me in the gutter
– Ou leve m epi kite m nan kanal la
You tear me up and move on to another
– Ou chire m epi ale nan yon lòt
I’m torn apart but I am a survivor
– Mwen chire men mwen se yon sivivan
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Ou pa kapab, ou pa ka kraze yon kè kase (ooh, ooh, ooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Ou pa ka kraze yon kè kase (ooh, ooh, ooh)

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Oh, mwen manke bo ou, gazolin ak yon matchstick
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Limyè wouj, kliyot, k ap monte soti nan sann yo

You lift me up and leave me in the gutter
– Ou leve m epi kite m nan kanal la
You tear me up and move on to another
– Ou chire m epi ale nan yon lòt
I’m torn apart but I am a survivor
– Mwen chire men mwen se yon sivivan
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– Ou pa ka kraze a – (ooh, ooh, ooh)
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Oh, ou pa ka kraze yon kè kase (ooh, ooh, ooh)

You can’t, you can’t break a broken heart
– Ou pa kapab, ou pa ka kraze yon kè kase
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– Ou pa kapab, ou pa kapab, ou pa ka kraze yon kè kase
You can’t, you can’t break a broken heart
– Ou pa kapab, ou pa ka kraze yon kè kase
You can’t, you can’t break a broken heart!
– Ou pa kapab, ou pa ka kraze yon kè kase!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: