Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Durkio te di m li te sou kèk bagay pozitif, wi, wi
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– Dènyèman, mwen jis vle montre moute ak kò kèk kaka, yeah, yeah
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Toujou te yon lil ‘ matematisyen, dènyèman, li nan lajan kach mwen ap resevwa
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Te resevwa m’ pèdi konte nan sak sa yo, mwen te deplase twò vit
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Tan difisil pa dire, ‘ manm lè polis yo te pèsekite
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Pale soti manman bourik mwen, ti gason, ou pa kaka men yon femèl chen ak yon badj

All my life (all my life)
– Tout lavi mwen (tout lavi mwen)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Yo te eseye kenbe m ‘desann (yo te eseye kenbe m’ desann)
All this time (all this time)
– Tout tan sa a (tout tan sa a)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Pa janm panse mwen ta fè li soti (pa janm panse mwen ta fè li soti)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Yo pa t ‘kapab kraze m’, yo pa t ‘kapab kraze m’ (non, non)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Yo pa t ‘kapab pran m’, yo pa t ‘kapab pran m’ (non)
All my life (all my life)
– Tout lavi mwen (tout lavi mwen)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Yo te eseye kenbe m ‘desann (yo te eseye kenbe m’ desann)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Mwen deside mwen te fini, men medya yo rele m ‘ yon menas
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Mwen fè chita ak majistra-a ak politisyen yo, mwen tryna chanje imaj la
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Ou pa ka blame sot pase m ‘ pa plis, mwen soti nan tranche yo
Some said I’d never be a superstar
– Gen kèk ki di mwen pa janm ta yon sipèsta
But I know I’m different (no, no, no)
– Men, mwen konnen mwen diferan (non, non, non)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Mwen Se Vwa a, men sistèm lan pa ban m ‘ yon chwa
Know some people that’s still undeployed
– Konnen kèk moun ki toujou pa deplwaye

I know a felon who tryna get FOID
– Mwen konnen yon kriminèl ki tryna jwenn FOID
Child support, your only support
– Sipò pou timoun, sèl sipò ou
For a visit, I’m goin’ through courts
– Pou yon vizit, mwen pral nan tribinal
Went to jail, they was chainin’ me up
– Te ale nan prizon, yo te chainin ‘ m ‘ moute
And you know that I’m famous as fuck
– Epi ou konnen ke mwen se pi popilè kòm fuck
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Gade, ki jan ou pral blag sou estimilis?
But they really had came in the clutch
– Men yo te reyèlman te vini nan anbreyaj la
I know some kids wanna hurt theyself
– Mwen konnen kèk timoun vle fè tèt yo mal
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Sispann tryna pran dwòg, mwen refere a tèt mwen
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Tryna pi bon tèt mwen, tryna pi bon sante mwen, men

All my life (all my life)
– Tout lavi mwen (tout lavi mwen)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Yo te eseye kenbe m ‘desann (yo te eseye kenbe m’ desann)
All this time (all this time)
– Tout tan sa a (tout tan sa a)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Pa janm panse mwen ta fè li soti (pa janm panse mwen ta fè li soti)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Yo pa t ‘kapab kraze m’, yo pa t ‘kapab kraze m’ (non, non)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Yo pa t ‘kapab pran m’, yo pa t ‘kapab pran m’ (non)
All my life (all my life)
– Tout lavi mwen (tout lavi mwen)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Yo te eseye kenbe m ‘desann (yo te eseye kenbe m’ desann)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Yeah, premye jenerasyon, ghetto nigga
Cole World, hello niggas
– Cole Mondyal, bonjou neggas
Made it out the city with my head on straight
– Te fè li soti lavil la ak tèt mwen sou dwat
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Nèg kenbe tire moute plon an soti
Young Jordan Peele, gotta get out
– Jèn Jordan Peele, dwe soti
But the shit that I spit out
– Men, bagay la ke mwen krache soti
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Se yon kòd tronpe tankou mwen ap fè fas a YON RICO ak ki jan yon nèg mete yon frape soti
And another one, and, and another one
– Ak yon lòt, ak, ak yon lòt

I got like a hundred of ’em
– Mwen te resevwa tankou yon santèn nan ‘ em
‘Bout to lap niggas so they think
– ‘Bout pou lap neggas pou yo panse
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Yo devan m’, men mwen vrèman devan yo
Now, some of them fumblin’ they bags
– Koulye a, kèk nan yo fumblin ‘ yo sak
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Fuckin ‘ moute ti kal pen yo ke yo te genyen
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Yon rapèl enb tèt ou, kaka sa a ta ka ale nan yon moman
Me, I’m runnin’ long distance
– Mwen, mwen kouri long distans
All pistons firin’
– Tout pistons firin’

I be stuck between maybe retirin’
– Mwen dwe kole ant petèt retirin’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– Epi santi tankou mwen jis pa frape ‘ premye mwen
These days seein’ rappers be dyin’
– Jou sa yo wè rapè yo ap mouri
Way before they even gettin’ they shine
– Byen anvan yo menm jwenn yo klere
I never even heard of lil’ buddy
– Mwen pa janm menm tande pale de lil ‘ buddy
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– ‘Jiskaske yon moun te touye lil’ buddy
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Koulye a, mwen nan telefòn lan, searchin’ lil’ buddy non
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Te resevwa’ em jwe ‘melodi l’ yo, tout jounen an nan chanm mwen an

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– Panse, ” Damn, sa a bagay se mechan
To get they name buzzin’ some niggas
– Pou jwenn yo non buzzin ‘ kèk nèg
Just gotta go lay in a tomb”
– Jis dwe ale kouche nan yon kavo”
And media thirsty for clicks
– Ak medya swaf dlo pou klik
I got a new rule
– Mwen te resevwa yon nouvo règ
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Si ou pa janm afiche yon rapè lè li te vivan
You can’t post about him after he get hit
– Ou pa ka poste sou li apre li te frape
It’s simple, it’s the principle
– Li senp, se prensip la

On any tempo, I’m invincible
– Sou nenpòt tèmpo, mwen envensibl
Don’t even rap, I just vent to you
– Pa menm rap, mwen jis vantilasyon pou ou
I rather that than an interview
– Mwen pito ke pase yon entèvyou
Most days
– Pifò jou
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Fuck ’em tout tankou mwen pral’ nan yon ho ‘ faz
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Young nigga tire soti fwèt la tankou raj wout
I pray all of my dawgs stay so paid
– Mwen priye tout dawgs mwen rete konsa peye
And the only thing that kill ’em is old age
– Ak bagay la sèlman ki touye ‘ em se laj fin vye granmoun

All my life (all my life)
– Tout lavi mwen (tout lavi mwen)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Yo te eseye kenbe m ‘desann (yo te eseye kenbe m’ desann)
All this time (all this time)
– Tout tan sa a (tout tan sa a)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Pa janm panse mwen ta fè li soti (pa janm panse mwen ta fè li soti)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Yo pa t ‘kapab kraze m’, yo pa t ‘kapab kraze m’ (non, non)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Yo pa t ‘kapab pran m’, yo pa t ‘kapab pran m’ (non)
All my life (all my life)
– Tout lavi mwen (tout lavi mwen)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Yo te eseye kenbe m ‘desann (yo te eseye kenbe m’ desann)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: