Marika Hackman – I Follow Rivers Անգլերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

Տեսահոլովակ

Երգի Բառերը

Oh, I beg you
– ԱԽ, աղաչում եմ քեզ
Can I follow?
– Կարող եմ հետևել քեզ:
Oh, I ask you
– Օ Oh, Ես քեզ հարցնում եմ
Why not always?
– Ինչու ոչ միշտ:

Be the ocean
– Եղիր օվկիանոս
Where I unravel
– Որի մեջ ես լուծարվում եմ
Be my only
– Եղիր իմ միակը
Be the water where I’m wading
– Եղիր այն ջուրը, որով ես քայլում եմ

You’re my river running high
– Դու իմ գետն ես, որը հոսում է բարձր
Run deep, run wild
– Վազիր խորը, վայրի

I follow, I follow you
– Ես հետևում եմ, ես հետևում եմ քեզ
Deep sea, baby, I follow you
– Խորը ծով, երեխա, ես հետևում եմ քեզ
I follow, I follow you
– Ես հետևում եմ, ես հետևում եմ քեզ
Dark room, honey
– Մութ սենյակ, սիրելիս
I follow you
– Ես հետևում եմ քեզ

He’s a message
– Նա ուղերձ է
I’m the runner
– Ես վազող եմ
He’s a rebel
– Նա ապստամբ է
I’m a daughter waiting for you
– Ես քեզ սպասող դուստրն եմ

You’re my river running high
– Դու իմ բարձր հոսող գետն ես
Run deep, run wild
– Վազիր խորը, խելագարվիր

I follow, I follow you
– Ես հետևում եմ, ես հետևում եմ քեզ
Deep sea, baby, I follow you
– Խորը ծով, երեխա, ես հետևում եմ քեզ
I follow, I follow you
– Ես հետևում եմ, ես հետևում եմ քեզ
Dark room, honey
– Մութ սենյակ, սիրելիս
I follow you
– Ես հետևում եմ քեզ

You’re my river runnin’ high
– Դու իմ բարձր հոսող գետն ես
Run deep, run wild
– Վազիր խորը, խելագարվիր

I follow, I follow you
– Ես հետևում եմ, ես հետևում եմ քեզ
Deep sea, baby, I follow you
– Խորը ծով, երեխա, ես հետևում եմ քեզ
I follow, I follow you
– Ես հետևում եմ, ես հետևում եմ քեզ
Dark room, honey
– Մութ սենյակ, սիրելիս
I follow you
– Ես հետևում եմ քեզ


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: