TalkinToys – Bleeding Անգլերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

Տեսահոլովակ

Երգի Բառերը

I’m tired of watching you from the windows
– Հոգնել եմ պատուհաններից քեզ դիտելուց
You need to get closer but not too close
– Պետք է մոտենալ, բայց ոչ շատ մոտ
Loving you is like chasing the rainbows
– Քեզ սիրելը նման է ծիածանի հետապնդմանը
You look so beautiful but there’s nothing to do
– Դուք այնքան գեղեցիկ տեսք ունեք, բայց այստեղ ոչինչ չեք կարող անել

I tried to scream but you couldn’t hear me
– Ես փորձեցի բղավել, բայց դու ինձ չլսեցիր
You look like a dream I wanna stop dreaming
– Դու երազի նման ես, Ես ուզում եմ դադարեցնել երազելը:
Cuz baby I’m bleeding
– Քանի որ երեխա, ես արյուն եմ հոսում

I tried to wave but you couldn’t see me
– Ես փորձեցի քեզ ձեռքով անել, բայց դու ինձ չտեսար
There is nothing to save as long as you’re leaving
– Քանի դեռ դու հեռանում ես, փրկելու ոչինչ չկա
Cuz baby I’m bleeding
– Քանի որ երեխա, ես արյուն եմ հոսում

Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Նշան տուր ինձ, ես չեմ ուզում խենթանալ:
Tell me the truth I can’t take another lie
– Ասա ինձ ճշմարտությունը, ես չեմ դիմանա ևս մեկ ստի:
Stop telling me that it’s gonna be alright
– Դադարեք ինձ ասել, որ ամեն ինչ լավ կլինի
Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Նշան տուր ինձ, ես չեմ ուզում խենթանալ:

Look at the scars you left on my heart
– Նայեք այն սպիներին, որոնք թողել եք իմ սրտում
I’ll never be the same I bet you know
– Ես երբեք նույնը չեմ լինի, գրազ եմ գալիս, որ գիտեք
Can’t till Any more who you really are
– Այլևս չեմ կարող հասկանալ, թե ով ես դու իրականում
Now that it’s all clear I don’t know you at all
– Հիմա, երբ ամեն ինչ պարզ է, Ես քեզ ընդհանրապես չեմ ճանաչում

I tried to scream but you couldn’t hear me
– Ես փորձեցի բղավել, բայց դու ինձ չլսեցիր
You look like a dream I wanna stop dreaming
– Դու երազի նման ես, Ես ուզում եմ դադարեցնել երազելը:
Cuz baby I’m bleeding
– Քանի որ երեխա, ես արյուն եմ հոսում

I tried to wave but you couldn’t see me
– Ես փորձեցի քեզ ձեռքով անել, բայց դու ինձ չտեսար
There is nothing to save as long as you’re leaving
– Քանի դեռ դու հեռանում ես, փրկելու ոչինչ չկա
Cuz baby I’m bleeding
– Քանի որ երեխա, ես արյուն եմ հոսում

Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Նշան տուր ինձ, ես չեմ ուզում խենթանալ:
Tell me the truth I can’t take another lie
– Ասա ինձ ճշմարտությունը, ես չեմ դիմանա ևս մեկ ստի:
Stop telling me that it’s gonna be alright
– Դադարեք ինձ ասել, որ ամեն ինչ լավ կլինի
Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Նշան տուր ինձ, ես չեմ ուզում խենթանալ:


TalkinToys

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: