The Moody Blues – Nights In White Satin Անգլերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

Տեսահոլովակ

Երգի Բառերը

Nights in white satin
– Գիշերներ Սպիտակ ատլասում
Never reaching the end
– Երբեք մինչև վերջ չհասնելով
Letters I’ve written
– Իմ գրած նամակները
Never meaning to send
– Երբեք չի պատրաստվում ուղարկել

Beauty I’d always missed
– Գեղեցկություն, որն ինձ միշտ պակասում էր
With these eyes before
– Այդ աչքերով նախկինում
Just what the truth is
– Միայն այն, ինչ իրականում կա
I can’t say anymore
– Ես այլևս ոչինչ չեմ կարող ասել

‘Cause I love you
– Քանի որ ես սիրում եմ քեզ
Yes, I love you
– Այո, ես սիրում եմ քեզ
Oh, how I love you
– Օ, որքան եմ սիրում քեզ

Gazing at people
– Ուշադիր նայելով մարդկանց
Some hand in hand
– Ոմանք ձեռքերը բռնում են
Just what I’m going through
– Միայն այն, ինչի միջով ես հիմա անցնում եմ
They can’t understand
– Նրանք չեն կարող հասկանալ

Some try to tell me
– Ոմանք փորձում են ինձ ասել
Thoughts they cannot defend
– Մտքեր, որոնք նրանք չեն կարող պաշտպանել
Just what you want to be
– Հենց այնպես, ինչպես ուզում ես լինել
You will be in the end
– Ի վերջո դու կլինես

And I love you
– Եվ ես սիրում եմ քեզ
Yes, I love you
– Այո, ես սիրում եմ քեզ
Oh, how I love you
– Օ, որքան եմ սիրում քեզ
Oh, how I love you
– Օ, որքան եմ սիրում քեզ

Nights in white satin
– Գիշերներ Սպիտակ ատլասում
Never reaching the end
– Երբեք մինչև վերջ չհասնելով
Letters I’ve written
– Իմ գրած նամակները
Never meaning to send
– Երբեք չի պատրաստվում ուղարկել

Beauty I’ve always missed
– Գեղեցկություն, որն ինձ միշտ պակասում էր
With these eyes before
– Այդ աչքերով նախկինում
Just what the truth is
– Միայն այն, ինչ իրականում կա
I can’t say anymore
– Ես այլևս ոչինչ չեմ կարող ասել

‘Cause I love you
– Քանի որ ես սիրում եմ քեզ
Yes, I love you
– Այո, ես սիրում եմ քեզ
Oh, how I love you
– Օ, որքան եմ սիրում քեզ
Oh, how I love you
– Օ, որքան եմ սիրում քեզ

‘Cause I love you
– Քանի որ ես սիրում եմ քեզ
Yes, I love you
– Այո, ես սիրում եմ քեզ
Oh, how I love you
– Օ, որքան եմ սիրում քեզ
Oh, how I love you
– Օ, որքան եմ սիրում քեզ


The Moody Blues

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: