Search Lyrics & Translation:

Travis Scott – sdp interlude Անգլերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

Տեսահոլովակ

Երգի Բառերը

Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop…
– Մի քիչ ծխիր, մի քիչ խմիր, խմիր։..
One
– Մեկը

Yeah, yeah
– Այո, այո
So smoke some, drink some, pop one (lit)
– Այնպես որ, մի քիչ ծխիր, մի քիչ խմիր, ծխիր մեկը (ծխած)
Smoke some, drink some, pop one (lit)
– Մի քիչ ծխիր, մի քիչ խմիր, ծխիր մեկը (ծխած)
Smoke some, drink some, pop one (lit)
– Մի քիչ ծխիր, մի քիչ խմիր, ծխիր մեկը (ծխած)
Smoke some, drink some, pop one (lit)
– Մի քիչ ծխիր, մի քիչ խմիր, ծխիր մեկը (ծխած)
Yeah
– Այո

Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը
Smoke some, drink some, pop one
– Մի քիչ ծխեք, մի քիչ խմեք, բացեք մեկը

Your mama never let you guys outside
– Ձեր մայրիկը երբեք ձեզ տղաներին դուրս չի թողել
She probably still beat your ass
– Նա, հավանաբար, դեռ հարվածում է ձեր հետույքին
Man, what the…
– Անիծյալ, ինչ:..
You a virgin? You a virgin, huh?
– Դու կույս ես? Դուք կույս եք, չէ:
Your lil’ small, your lil’ skinny ass can’t even take it
– Քո փոքրիկ, քո փոքրիկ նիհար հետույքը նույնիսկ չի կարող տանել
What you doin’ with that weed?
– Ինչ եք անում այս մոլախոտի հետ:
Where you get that? Huh?
– Որտեղից եք այն ստացել: Հա?
I’ma tell your mama
– Ես կասեմ քո մայրիկին


Travis Scott

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: