Lakim – A Pimp Named Slickback Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

And what do you do again?
– Дагы эмне кыласың?
I’m in a
– Мен бир
Don’t do that
– Муну кылба
A doggy bag is 90 bucks a tea bag is 50 but
– Ит баштык 90 бак чай баштык 50 бирок
I’ll have to ask you to excuse me right now
– Азыр кечирим сурайм
See i’m kinda, y’know, on a real date
– Көрдүңбү, мен боорукермин, билесиңби, чыныгы датада

That’s a pimp
– Бул сутенер
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Та-та – та-бул сутенер. Жок!
That’s a pimp name Slickba-
– Бул Сутенердин аты Сликба-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Та-та-та-бул сутенер
That’s a pimp
– Бул сутенер
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Та-та – та-бул сутенер. Жок!
That’s a pimp name
– Бул сутенердин аты
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Та-та – та-бул Сутенердин аты Сликбек
That’s what i said, Slickback
– Мен ушуну айттым, Сликбек
No! No! Slickback
– Жок! Жок! Артка кайтуу
That’s what i said, Slickback
– Мен ушуну айттым, Сликбек
No nigga! Slickback
– Негга жок! Артка кайтуу
That’s what i said, Slickback
– Мен ушуну айттым, Сликбек
No! No! Slickback
– Жок! Жок! Артка кайтуу
That’s what i said, Slickback
– Мен ушуну айттым, Сликбек
No nigga!
– Негга жок!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Pimp named Slickback back
– Сликбек деген сойку
Pimp named
– Сутенердин аты
Pimp named
– Сутенердин аты
Pimp named
– Сутенердин аты
Slickback
– Артка кайтуу
Nigga are you deaf!
– Нигга сен дүлөйсүңбү!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Pimp named Slickback
– Сликбек аттуу сойку
Pimp named Slickback
– Сликбек аттуу сойку
Nigga are you deaf!
– Нигга сен дүлөйсүңбү!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Pimp named Slickback back
– Сликбек деген сойку
Pimp named
– Сутенердин аты
Pimp named
– Сутенердин аты
Pimp named
– Сутенердин аты
Slickback
– Артка кайтуу
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Slick back back
– Артка жылдыруу
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Slick back back
– Артка жылдыруу
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Nigga are you deaf!
– Нигга сен дүлөйсүңбү!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Say it with me now!
– Азыр мени менен айт!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Нигга мен сутенер сутенер сутенер сутенер
Named named named named
– Аты аталган
Slickback Slickback
– Сликбек Сликбек
Slick slick back back
– Артка жылмакай жылмакай
Pimp pimp pimp pimp
– Сутенер сутенер сутенер
Named named named named
– Аты аталган
Slickback Slickback
– Сликбек Сликбек
Slick slick back back
– Артка жылмакай жылмакай
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Сутенер, сутенер, пи-и-и-и-имп, имп
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– На – а – а – а – Амед Амед деп аталат
Slickback Slickback
– Сликбек Сликбек
Sli- sli- sli- sli- slick
– Сли-сли-сли-слик
Ba- ba- ba- ba- back
– Ба-ба-ба-бак
A pimp named sli- sli- Slickback
– Слай-слай-Сликбек аттуу сутенер
Nigga are you deaf!
– Нигга сен дүлөйсүңбү!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Say it with me now!
– Азыр мени менен айт!
Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

That’s a pimp
– Бул сутенер
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Та-та – та-бул сутенер. Жок!
That’s a pimp name Slickba-
– Бул Сутенердин аты Сликба-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Та-та-та-бул сутенер
That’s a pimp
– Бул сутенер
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Та-та – та-бул сутенер. Жок!
That’s a pimp name
– Бул сутенердин аты
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Та-та – та-бул Сутенердин аты Сликбек
That’s what i said, Slickback
– Мен ушуну айттым, Сликбек
No! No! Slickback
– Жок! Жок! Артка кайтуу
That’s what i said, Slickback
– Мен ушуну айттым, Сликбек
No nigga! Slickback
– Негга жок! Артка кайтуу
That’s what i said, Slickback
– Мен ушуну айттым, Сликбек
No! No! Slickback
– Жок! Жок! Артка кайтуу
That’s what i said, Slickback
– Мен ушуну айттым, Сликбек
No nigga!
– Негга жок!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Pimp named Slickback back
– Сликбек деген сойку
Pimp named
– Сутенердин аты
Pimp named
– Сутенердин аты
Pimp named
– Сутенердин аты
Slickback
– Артка кайтуу
Nigga are you deaf!
– Нигга сен дүлөйсүңбү!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Pimp named Slickback
– Сликбек аттуу сойку
Pimp named Slickback
– Сликбек аттуу сойку
Nigga are you deaf!
– Нигга сен дүлөйсүңбү!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Pimp named Slickback back
– Сликбек деген сойку
Pimp named
– Сутенердин аты
Pimp named
– Сутенердин аты
Pimp named
– Сутенердин аты
Slickback
– Артка кайтуу
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Slick back back
– Артка жылдыруу
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Slick back back
– Артка жылдыруу
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Nigga are you deaf!
– Нигга сен дүлөйсүңбү!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Say it with me now!
– Азыр мени менен айт!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Нигга мен сутенер сутенер сутенер сутенер
Named named named named
– Аты аталган
Slickback Slickback
– Сликбек Сликбек
Slick slick back back
– Артка жылмакай жылмакай
Pimp pimp pimp pimp
– Сутенер сутенер сутенер
Named named named named
– Аты аталган
Slickback Slickback
– Сликбек Сликбек
Slick slick back back
– Артка жылмакай жылмакай
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Сутенер, сутенер, пи-и-и-и-имп, имп
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– На – а – а – а – Амед Амед деп аталат
Slickback Slickback
– Сликбек Сликбек
Sli- sli- sli- sli- slick
– Сли-сли-сли-слик
Ba- ba- ba- ba- back
– Ба-ба-ба-бак
A pimp named sli- sli- Slickback
– Слай-слай-Сликбек аттуу сутенер
Nigga are you deaf!
– Нигга сен дүлөйсүңбү!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Сликбек аттуу сутенермин
Say it with me now!
– Азыр мени менен айт!
Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Нигга мен сутенермин


Lakim

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: