TalkinToys – Bleeding ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

ຄລິບວີດີໂອ

ເນື້ອເພງ

I’m tired of watching you from the windows
– ຂ້ອຍລືມລະຫັດຜ່ານ windows vista ຂອງຂ້ອຍ
You need to get closer but not too close
– ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃກ້ຊິດແຕ່ບໍ່ໃກ້ຊິດເກີນໄປ
Loving you is like chasing the rainbows
– ຮັກເຈົ້າຄືກັບການໄລ່ຕາມຮຸ້ງ
You look so beautiful but there’s nothing to do
– ທ່ານເບິ່ງງາມຫຼາຍແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດ

I tried to scream but you couldn’t hear me
– ແຕ່ເຂົາ pretended ຈະບໍ່ໄດ້ຍິນເຂົາເຈົ້າ
You look like a dream I wanna stop dreaming
– ເຈົ້າຄືຄວາມຝັນຂ້ອຍຢາກຢຸດຝັນ
Cuz baby I’m bleeding
– ເດັກນ້ອຍ Cuz ຂ້ອຍເລືອດອອກ

I tried to wave but you couldn’t see me
– ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະຄື້ນແຕ່ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
There is nothing to save as long as you’re leaving
– ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຕາບໃດທີ່ທ່ານອອກໄປ
Cuz baby I’m bleeding
– ເດັກນ້ອຍ Cuz ຂ້ອຍເລືອດອອກ

Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອາການຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສູນເສຍຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
Tell me the truth I can’t take another lie
– ບອກຄວາມຈິງຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຕົວະຄົນອື່ນໄດ້
Stop telling me that it’s gonna be alright
– ຢຸດບອກຂ້ອຍວ່າມັນຈະດີແລ້ວ
Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອາການຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສູນເສຍຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

Look at the scars you left on my heart
– ເບິ່ງຮອຍແປ້ວຈັບຂອງທ່ານໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
I’ll never be the same I bet you know
– ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຄືກັນຂ້າພະເຈົ້າ bet ທ່ານຮູ້ຈັກ
Can’t till Any more who you really are
– ບໍ່ສາມາດຍັງອີກຕໍ່ໄປຜູ້ທີ່ທ່ານກໍ່ມີ
Now that it’s all clear I don’t know you at all
– ໃນປັດຈຸບັນວ່າມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງທັງຫມົດຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານຢູ່ໃນທັງຫມົດ

I tried to scream but you couldn’t hear me
– ແຕ່ເຂົາ pretended ຈະບໍ່ໄດ້ຍິນເຂົາເຈົ້າ
You look like a dream I wanna stop dreaming
– ເຈົ້າຄືຄວາມຝັນຂ້ອຍຢາກຢຸດຝັນ
Cuz baby I’m bleeding
– ເດັກນ້ອຍ Cuz ຂ້ອຍເລືອດອອກ

I tried to wave but you couldn’t see me
– ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະຄື້ນແຕ່ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
There is nothing to save as long as you’re leaving
– ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຕາບໃດທີ່ທ່ານອອກໄປ
Cuz baby I’m bleeding
– ເດັກນ້ອຍ Cuz ຂ້ອຍເລືອດອອກ

Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອາການຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສູນເສຍຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
Tell me the truth I can’t take another lie
– ບອກຄວາມຈິງຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຕົວະຄົນອື່ນໄດ້
Stop telling me that it’s gonna be alright
– ຢຸດບອກຂ້ອຍວ່າມັນຈະດີແລ້ວ
Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອາການຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສູນເສຍຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


TalkinToys

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: