Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Malagasy Tononkira & Malagasy Ny fandikan-teny

Horonan-Tsary

Tononkira

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Nilaza tamiko i Durkio fa nanao zavatra tsara izy, eny, eny
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– Tato ho ato, te-hiseho fotsiny aho ary hametraka zavatra kely, eny, eny
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Lil ‘matematika foana, tato ho ato, vola azoko izany’
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Nahazo ahy ny isa very tamin’ireo kitapo ireo, nandeha haingana loatra aho
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Tsy maharitra ny fotoan-tsarotra, ‘mpikambana rehefa misy polisy manorisory
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Miresaka ny vodiko, ry zalahy, tsy zavatra tsy misy dikany ianao fa vehivavy janga manana mari-pamantarana

All my life (all my life)
– Ny fiainako rehetra (ny fiainako rehetra)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Niezaka ny hitazona ahy izy ireo (niezaka ny hitazona ahy izy ireo)
All this time (all this time)
– Mandritra izany fotoana izany (mandritra izany fotoana izany)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe hahavita izany (tsy nieritreritra mihitsy aho hoe hahavita izany)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Tsy afaka nanapaka ahy izy ireo ,tsy afaka nanapaka ahy (tsia, tsia)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Tsy afaka naka ahy izy ireo, tsy afaka naka ahy (tsia)
All my life (all my life)
– Ny fiainako rehetra (ny fiainako rehetra)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Niezaka ny hitazona ahy izy ireo (niezaka ny hitazona ahy izy ireo)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Nanapa-kevitra aho fa tsy maintsy mamita, saingy nantsoin’ny haino aman-jery ho fandrahonana aho
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Niara-nipetraka tamin’ny ben’ny tanàna sy ny mpanao politika aho, nanova ny sary aho
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Tsy afaka manome tsiny ny lasa intsony ianao, avy amin’ny hady aho
Some said I’d never be a superstar
– Nilaza ny sasany fa tsy ho lasa superstar mihitsy aho
But I know I’m different (no, no, no)
– Fa fantatro fa hafa aho (tsia, tsia, tsia)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Izaho No Feo, saingy tsy manome safidy ahy ny rafitra
Know some people that’s still undeployed
– Fantaro ny olona sasany izay mbola tsy ampiasaina

I know a felon who tryna get FOID
– Fantatro ny jiolahy iray izay I TRYNA no VOAN’NY FOID
Child support, your only support
– Fanohanana ny zaza, ny hany fanohananao
For a visit, I’m goin’ through courts
– Ho an’ny fitsidihana, handeha amin’ny fitsarana aho
Went to jail, they was chainin’ me up
– Nandeha tany am-ponja izy ireo, nofatoran’izy ireo aho
And you know that I’m famous as fuck
– Ary fantatrao fa malaza amin’ny hoe fuck aho
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Jereo, ahoana no’ hananihany momba ny fanentanana?
But they really had came in the clutch
– Saingy tena tonga tao anaty clutch izy ireo
I know some kids wanna hurt theyself
– Fantatro fa misy ankizy te handratra ny tenany
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Ajanony ny zava-mahadomelina tryna, manondro ny tenako aho
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Tryna tsara kokoa ny tenako, tryna tsara kokoa ny fahasalamako, fa

All my life (all my life)
– Ny fiainako rehetra (ny fiainako rehetra)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Niezaka ny hitazona ahy izy ireo (niezaka ny hitazona ahy izy ireo)
All this time (all this time)
– Mandritra izany fotoana izany (mandritra izany fotoana izany)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe hahavita izany (tsy nieritreritra mihitsy aho hoe hahavita izany)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Tsy afaka nanapaka ahy izy ireo ,tsy afaka nanapaka ahy (tsia, tsia)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Tsy afaka naka ahy izy ireo, tsy afaka naka ahy (tsia)
All my life (all my life)
– Ny fiainako rehetra (ny fiainako rehetra)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Niezaka ny hitazona ahy izy ireo (niezaka ny hitazona ahy izy ireo)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Eny, taranaka voalohany, ghetto nigga
Cole World, hello niggas
– Tontolo Cole, salama ry mainty
Made it out the city with my head on straight
– Nanao ny tanàna tamin’ny lohako mahitsy
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Ny mainty hoditra no mitarika hatrany
Young Jordan Peele, gotta get out
– Jordan Peele Tanora, tsy maintsy mivoaka
But the shit that I spit out
– Fa ny zavatra rorako
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Dia kaody hosoka tahaka ny i’m facin ‘ A rico sy ny fomba namonoan’ny nigga ny baolina
And another one, and, and another one
– Ary iray hafa, ary, ary iray hafa

I got like a hundred of ’em
– Toy ny zato amin’izy ireo aho
‘Bout to lap niggas so they think
– ‘Miady amin’ny mainty hoditra mba hieritreretany
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Eo alohako izy ireo, fa tena eo alohan’izy ireo aho
Now, some of them fumblin’ they bags
– Ankehitriny, ny sasany amin’izy ireo dia miboridana ao anaty kitapo
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Manadala ireo sombin-javatra kely nananany
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Fampahatsiahivana hanetry tena, ity diky ity dia mety ho lasa vetivety
Me, I’m runnin’ long distance
– Izaho, mihazakazaka lavitra aho
All pistons firin’
– Ny pistons rehetra dia mihetsika

I be stuck between maybe retirin’
– Mijanona eo anelanelan’ny mety hisotro ronono aho’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– Ary mahatsapa ho toy ny tsy mamely ny laharam-pahamehako fotsiny aho
These days seein’ rappers be dyin’
– Amin’izao fotoana izao dia mahita ireo mpiangaly rap ho faty
Way before they even gettin’ they shine
– Alohan’ny hamirapiratany mihitsy aza
I never even heard of lil’ buddy
– Tsy mbola nahare momba an’i lil’ buddy mihitsy aho
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– ‘Mandra-pamonoan’ny olona an’i lil’ buddy
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Ankehitriny, eo amin’ny telefaona aho, mikaroka ny anaran’ny namana ‘lil’
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Nahazo azy ireo hilalao ny hirany, mandritra ny tontolo andro ao amin’ny efitranoko

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– Mieritreritra hoe: “Mampalahelo fa ratsy ity zavatra ity
To get they name buzzin’ some niggas
– Mba hahazoany anarana hoe buzzin ‘ some niggas
Just gotta go lay in a tomb”
– Tsy maintsy mandeha mandry ao am pasana fotsiny”
And media thirsty for clicks
– Ary mangetaheta ny haino aman-jery
I got a new rule
– Nahazo fitsipika vaovao aho
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Raha tsy nandefa rapper mihitsy ianao fony izy mbola velona
You can’t post about him after he get hit
– Tsy afaka mandefa lahatsoratra momba azy ianao rehefa voadona
It’s simple, it’s the principle
– Tsotra izany, io no fitsipika

On any tempo, I’m invincible
– Amin’ny hafainganam-pandeha rehetra, tsy azo resena aho
Don’t even rap, I just vent to you
– Aza manao rap akory fa alefako aminao fotsiny
I rather that than an interview
– Aleoko izany fa tsy tafatafa
Most days
– Ny ankamaroan’ny andro
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Fuck ’em all like i’m goin’ through a ho’ dingana iray
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Ny tanora nigga dia mitifitra ny karavasy toy ny hatezerana eny an dalana
I pray all of my dawgs stay so paid
– Mivavaka aho mba hijanona ho be karama daholo ny dawgs
And the only thing that kill ’em is old age
– Ary ny hany zavatra mamono azy ireo dia ny fahanterana

All my life (all my life)
– Ny fiainako rehetra (ny fiainako rehetra)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Niezaka ny hitazona ahy izy ireo (niezaka ny hitazona ahy izy ireo)
All this time (all this time)
– Mandritra izany fotoana izany (mandritra izany fotoana izany)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe hahavita izany (tsy nieritreritra mihitsy aho hoe hahavita izany)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Tsy afaka nanapaka ahy izy ireo ,tsy afaka nanapaka ahy (tsia, tsia)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Tsy afaka naka ahy izy ireo, tsy afaka naka ahy (tsia)
All my life (all my life)
– Ny fiainako rehetra (ny fiainako rehetra)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Niezaka ny hitazona ahy izy ireo (niezaka ny hitazona ahy izy ireo)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: