French Montana – Unforgettable (feat. Swae Lee) Англиски Текст & Македонски Преводи

Видео Клип

Текст

It’s not good enough for me
– Не е доволно добро за мене
Since I’ve been with you, ooh
– Откако бев со тебе, ох

It’s not gonna work for you, nobody can equal me, no, no
– Нема да работи за тебе, никој не може да ме изедначи, не, не

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Ќе го испијам овој пијалок, кога ќе се заебам
I should know how to pick up
– Треба да знам како да земам
I’m gonna catch the rhythm
– Ќе го фатамhyамот
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Додека таа се наметнува против мене, ох, и таа невешт

I had enough convo for 24
– Имав доволно конво за 24
I peep’d you from across the room
– Те ѕирнав од другата страна на собата
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Убаво мало тело танцува како Гого ,y

And you are unforgettable
– И вие сте незаборавни
I need to get you alone, ooh
– Морам да те одведам сам, ох

Why not?
– Зошто не?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Timeено добро време, никогаш не повредувај никого
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Имам малку пијалок ама Не Е Бакарди
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Ако ја сакавте девојката, тогаш сум толку, толку жал
I got to give it to her like we in a marriage
– Морам да и го дадам како ние во брак

Oh-oh, like we in a hurry
– Како да брзаме
No, no, I won’t tell nobody
– Не, не, нема да кажам никому
You’re on your level too
– И ти си на твое ниво
Tryna do what lovers do
– Обидете се да го направите она што го прават љубовниците

Feelin’ like I’m fresh out, Boosie (Boosie)
– Се чувствувам како да сум свеж, Боузи (Боузи)
If they want the drama, got the Uzi (Uzi)
– Ако ја сакаат драмата, го добија Узи (Узи)
Ship the whole crew to the cruise ship (cruise)
– Испратете ја целата екипа до бродот за крстарење (крстарење)
Doin’ shit you don’t even see in movies (movies)
– Правете срања што не ги гледате ниту во филмови (филмови)
Ride with me, ride with me, boss (boss)
– Возење со мене, возење со мене, шеф (шеф)
I got a hard head but her ass soft (soft)
– Имам тврда глава, но нејзиниот задник мек (мек)
She want the last name with the ring on it
– Таа го сака презимето со прстенот на неа
‘Cause I pulled out a million cash, told her plank on it
– Затоа што извадив милион пари, и кажав на планк

And you are unforgettable
– И вие сте незаборавни
I need to get you alone
– Морам да те одведам на мира
Now you wanna choose
– Сега сакаш да избереш
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– Само поп на шампанско во ” кузи

It’s not good enough for me
– Не е доволно добро за мене
Since I’ve been with you, ooh
– Откако бев со тебе, ох

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Ќе го испијам овој пијалок, кога ќе се заебам
I should know how to pick up
– Треба да знам како да земам
I’m gonna catch the rhythm
– Ќе го фатамhyамот
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Додека таа се наметнува против мене, ох, и таа невешт

I had enough convo for 24
– Имав доволно конво за 24
I peep’d you from across the room
– Те ѕирнав од другата страна на собата
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Убаво мало тело танцува како Гого ,y

And you are unforgettable
– И вие сте незаборавни
I need to get you alone, ooh
– Морам да те одведам сам, ох
Why not?
– Зошто не?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Timeено добро време, никогаш не повредувај никого
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Имам малку пијалок ама Не Е Бакарди
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Ако ја сакавте девојката, тогаш сум толку, толку жал
I got to give it to her like we in a marriage
– Морам да и го дадам како ние во брак

Oh, like we in a hurry
– Како да брзаме
No, no, I won’t tell nobody
– Не, не, нема да кажам никому
You’re on your level too
– И ти си на твое ниво
Tryna do what lovers do
– Обидете се да го направите она што го прават љубовниците

Oh-oh, you ain’t enough for me
– Не си доволно за мене
Too much for you alone
– Премногу за тебе сам
Baby, go and grab some bad bitches, bring ’em home
– Душо, оди и земи лоши кучки, донеси ги дома
Know the jet’s on me
– Знај дека авионот е на мене
I’ma curve my best for you, you know
– Ќе го искривам најдоброто за тебе, знаеш
So pick up that dress for me
– Затоа земи го тој фустан за мене
Leave the rest on
– Остатокот оставете го вклучен

Too much convo 24 hours
– Премногу конво 24 часа
When you stand next to 24 karats
– Кога ќе застанете до 24 карати
She left her man at home
– Таа го остави својот маж дома
She don’t love him no more
– Таа не го сака повеќе
I want your mind and your body
– Го сакам твојот ум и твоето тело
Don’t mind nobody
– Никому не му пречи
So, you don’t ever hurt nobody
– Значи, никогаш не повредуваш никого
Baby girl work your body
– Бебе девојка работат вашето тело
Work your body
– Работете го вашето тело

And you are unforgettable
– И вие сте незаборавни
I need to get you alone
– Морам да те одведам на мира
Now you wanna choose
– Сега сакаш да избереш
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– Само поп на шампанско во ” кузи
Why not?
– Зошто не?

Oh, like we in a hurry
– Како да брзаме
No, no, I won’t tell nobody
– Не, не, нема да кажам никому
You’re on your level too
– И ти си на твое ниво
Tryna do what lovers do
– Обидете се да го направите она што го прават љубовниците


French Montana

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: