Argy & Omnya – Aria स्पेनिस रचना & अङ्ग्रेजी अनुवादहरू

भिडियो क्लिप

रचना

Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tambien que te obsequio tomo
– साथै म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु जुन म लिन्छु
Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो पनि म तिमीलाई दिन्छु

Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tambien que te obsequio tomo
– साथै म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु जुन म लिन्छु
Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो पनि म तिमीलाई दिन्छु

Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tambien que te obsequio tomo
– साथै म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु जुन म लिन्छु
Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो पनि म तिमीलाई दिन्छु

Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tambien que te obsequio tomo
– साथै म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु जुन म लिन्छु
Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो पनि म तिमीलाई दिन्छु

Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tambien que te obsequio tomo
– साथै म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु जुन म लिन्छु
Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो पनि म तिमीलाई दिन्छु

Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tambien que te obsequio tomo
– साथै म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु जुन म लिन्छु
Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो पनि म तिमीलाई दिन्छु

Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tambien que te obsequio tomo
– साथै म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु जुन म लिन्छु
Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो पनि म तिमीलाई दिन्छु

Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tambien que te obsequio tomo
– साथै म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु जुन म लिन्छु
Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो पनि म तिमीलाई दिन्छु

Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tambien que te obsequio tomo
– साथै म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु जुन म लिन्छु
Que te obsequio un bocatripo
– कि म तिमीलाई एक कप चिया दिन्छु
Tripo también que te obsequio
– त्रिपो पनि म तिमीलाई दिन्छु


Argy

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: