Lakim – A Pimp Named Slickback अंग्रेजि रचना & अङ्ग्रेजी अनुवादहरू

भिडियो क्लिप

रचना

And what do you do again?
– अनि फेरि के गर्नुहुन्छ?
I’m in a uh, sales
– म एक उह, बिक्री मा छु
Don’t do that
– त्यसो नगर्नुहोस्
A doggy bag is 90 bucks a tea bag is 50 but
– एउटा कुकुरको झोला ९० रुपैयाँ हुन्छ एउटा चियाको झोला ५० तर
I’ll have to ask you to excuse me right now
– म तिमीलाई माफ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु
See I’m kinda, you know, on a real date
– हेर्नुहोस् म एक प्रकारको छु, तपाईंलाई थाहा छ, एक वास्तविक डेटमा

That’s a pimp
– यो एक पोम्प हो
Tha-tha-tha-that’s a pimp, pimp, no!
– था-था-था-त्यो एउटा दम्पती हो, दम्पती, होइन!
That’s a pimp named Slickback
– त्यो स्लीकब्याक नामको एउटा सुँगुर हो
Tha-tha-tha-that’s a pimp, a pimp
– था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था
That’s a pimp
– यो एक पोम्प हो

Tha-tha-tha-that’s a pimp, pimp, no!
– था-था-था-त्यो एउटा दम्पती हो, दम्पती, होइन!
That’s a pimp name
– यो एउटा पोम्पे नाम हो
Tha-tha-tha-that’s a pimp named Slickback
– था-था-था-त्यो स्लीकब्याक नामको एउटा सुँगुर हो
That’s what I said, Slickback
– मैले भनेको यही हो, स्लाईकब्याक

No! No! Slickback
– होइन! होइन! स्लीकब्याक
That’s what I said, Slickback
– मैले भनेको यही हो, स्लाईकब्याक
No nigga! Slickback
– कुनै नेगर! स्लीकब्याक
That’s what I said, Slickback
– मैले भनेको यही हो, स्लाईकब्याक

No! No! Slickback
– होइन! होइन! स्लीकब्याक
That’s what I said, Slickback
– मैले भनेको यही हो, स्लाईकब्याक
No nigga!
– कुनै नेगर!

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Pimp named Slickback-back
– स्लीकब्याक-ब्याक नामको सुँगुर
Pimp named, pimp named
– दम्पतीको नाम, दम्पतीको नाम
Pimp named Slickback
– स्लीकब्याक नामको सुँगुर
Nigga are you deaf?
– के तिमी बहिरा छौ?

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Pimp named Slickback
– स्लीकब्याक नामको सुँगुर
Pimp named Slickback
– स्लीकब्याक नामको सुँगुर
Nigga are you deaf?
– के तिमी बहिरा छौ?

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Pimp named Slickback-back
– स्लीकब्याक-ब्याक नामको सुँगुर
Pimp named, pimp named
– दम्पतीको नाम, दम्पतीको नाम
Pimp named Slickback
– स्लीकब्याक नामको सुँगुर

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Slickback-back
– स्लीकब्याक-ब्याक
I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Slickback-back
– स्लीकब्याक-ब्याक
I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Nigga are you deaf?
– के तिमी बहिरा छौ?

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Say it with me now!
– अब मुझको बोलो!
Nigga I’m a pimp, pimp, pimp, pimp
– कालो म एक दम्पती हुँ, दम्पती, दम्पती, दम्पती
Named, named, named, named
– नाम, थर, थर, थर

Slickback, Slickback
– स्लिकब्याक, स्लिकब्याक
Slick, slick, back, back
– स्लीक, स्लीक, ब्याक, ब्याक
Pimp, pimp, pimp, pimp
– दलाल, दलाल, दलाल, दलाल
Named named named named
– नाम र थर

Slickback, Slickback
– स्लिकब्याक, स्लिकब्याक
Slick, slick, back, back
– स्लीक, स्लीक, ब्याक, ब्याक
Pimp pimp pi-i-i-i-i-imp-imp
– पम्प पम्प पि-आई-आई-आई-आई-इम्प-इम्प
Named, named, na-a-a-a-a-amed-amed
– नाम, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर
Slickback, Slickback
– स्लिकब्याक, स्लिकब्याक

Sli-sli-sli-sli-slick
– स्ली-स्ली-स्ली-स्ली-स्ली-स्ली
Ba-ba-ba-ba-back
– बा-बा-बा-ब्याक
A pimp named Sli-Sli-Slickback
– स्ली-स्ली-स्लिकब्याक नामको एक सुँगुर
Nigga are you deaf?
– के तिमी बहिरा छौ?

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Say it with me now!
– अब मुझको बोलो!
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ

Pimp
– सुँगुर
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर

Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर

Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ

That’s a pimp
– यो एक पोम्प हो
Tha-tha-tha-that’s a pimp, pimp, no!
– था-था-था-त्यो एउटा दम्पती हो, दम्पती, होइन!
That’s a pimp name Slickback
– यो एक पिम्प नाम स्लीकब्याक हो
Tha-tha-tha-that’s a pimp, a pimp
– था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था-था
That’s a pimp
– यो एक पोम्प हो

Tha-tha-tha-that’s a pimp, pimp, no!
– था-था-था-त्यो एउटा दम्पती हो, दम्पती, होइन!
That’s a pimp name
– यो एउटा पोम्पे नाम हो
Tha-tha-tha-that’s a pimp named Slickback
– था-था-था-त्यो स्लीकब्याक नामको एउटा सुँगुर हो

That’s what I said, Slickback
– मैले भनेको यही हो, स्लाईकब्याक
No! No! Slickback
– होइन! होइन! स्लीकब्याक
That’s what I said, Slickback
– मैले भनेको यही हो, स्लाईकब्याक
No nigga! Slickback
– कुनै नेगर! स्लीकब्याक

That’s what I said, Slickback
– मैले भनेको यही हो, स्लाईकब्याक
No! No! Slickback
– होइन! होइन! स्लीकब्याक
That’s what I said, Slickback
– मैले भनेको यही हो, स्लाईकब्याक
No nigga!
– कुनै नेगर!

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Pimp named Slickback-back
– स्लीकब्याक-ब्याक नामको सुँगुर
Pimp named, pimp named
– दम्पतीको नाम, दम्पतीको नाम
Pimp named Slickback
– स्लीकब्याक नामको सुँगुर
Nigga are you deaf?
– के तिमी बहिरा छौ?

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Pimp named Slickback
– स्लीकब्याक नामको सुँगुर
Pimp named Slickback
– स्लीकब्याक नामको सुँगुर
Nigga are you deaf?
– के तिमी बहिरा छौ?

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Pimp named Slickback-back
– स्लीकब्याक-ब्याक नामको सुँगुर
Pimp named, pimp named
– दम्पतीको नाम, दम्पतीको नाम
Pimp named Slickback
– स्लीकब्याक नामको सुँगुर

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Slickback-back
– स्लीकब्याक-ब्याक
I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Slickback-back
– स्लीकब्याक-ब्याक
I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Nigga are you deaf?
– के तिमी बहिरा छौ?

I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Say it with me now!
– अब मुझको बोलो!
Nigga I’m a pimp, pimp, pimp, pimp
– कालो म एक दम्पती हुँ, दम्पती, दम्पती, दम्पती
Named, named, named, named
– नाम, थर, थर, थर

Slickback, Slickback
– स्लिकब्याक, स्लिकब्याक
Slick, slick, back, back
– स्लीक, स्लीक, ब्याक, ब्याक
Pimp, pimp, pimp, pimp
– दलाल, दलाल, दलाल, दलाल
Named, named, named, named
– नाम, थर, थर, थर

Slickback, Slickback
– स्लिकब्याक, स्लिकब्याक
Slick, slick, back, back
– स्लीक, स्लीक, ब्याक, ब्याक
Pimp, pimp, pi-i-i-i-i-imp-imp
– पम्प, पम्प, पि-आई-आई-आई-आई-इम्प-इम्प
Named, named, na-a-a-a-a-amed-amed
– नाम, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर, थर

Slickback, Slickback
– स्लिकब्याक, स्लिकब्याक
Sli-sli-sli-sli-slick
– स्ली-स्ली-स्ली-स्ली-स्ली-स्ली
Ba-ba-ba-ba-back
– बा-बा-बा-ब्याक
A pimp named Sli-Sli-Slickback
– स्ली-स्ली-स्लिकब्याक नामको एक सुँगुर

Nigga are you deaf?
– के तिमी बहिरा छौ?
I’m a pimp named Slickback
– म स्लीकब्याक नामको एक सुँगुर हुँ
Say it with me now!
– अब मुझको बोलो!

Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर

Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर

Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर

Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ
Pimp
– सुँगुर
Nigga I’m a pimp
– कालो म एक सुँगुर हुँ


Lakim

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: