French Montana – Unforgettable (feat. Swae Lee) ඉංග්රීසි පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

වීඩියෝ ක්ලිප්

පද රචනය

It’s not good enough for me
– ඒක මට මදි
Since I’ve been with you, ooh
– මම ඔයා එක්ක හිටපු දවසේ ඉඳන්, ඕ

It’s not gonna work for you, nobody can equal me, no, no
– ඒක ඔයාට හරියන්නේ නෑ, කාටවත් මට සමාන වෙන්න බෑ, නෑ, නෑ

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– මම මේ බොන්න යන්නේ, මම කෙලවගත්තම
I should know how to pick up
– මම දැන ගන්න ඕනේ කොහොමද ගන්න ඕනේ කියලා
I’m gonna catch the rhythm
– මම රිද්මය අල්ලගන්නම්
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– ඇය මට විරුද්ධව තල්ලු කරන අතරේ, ඔහ්, ඇය ටිප්සි

I had enough convo for 24
– මට 24ට ඇති තරම් කොන්වෝ තිබුනා
I peep’d you from across the room
– මම ඔයාව කාමරෙන් එහා පැත්තෙන් බැලුවා
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– ලස්සන පුංචි ශරීරයක් නටනවා ගොගෝ වගේ, හේයි

And you are unforgettable
– ඔබ අමතක නොවන
I need to get you alone, ooh
– මට ඔයාව තනි කරන්න ඕන, ඔහ්

Why not?
– ඇයි නැත්තේ?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– හොඳ කාලයක්, කාටවත් රිද්දන්න එපා
I got a little drink but it’s not Bacardi
– මම ටිකක් බොනවා ඒත් ඒක බකර්ඩි නෙවෙයි
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– ඔයා කෙල්ලෙක්ට ආදරේ කලා නම්, මට සමාවෙන්න
I got to give it to her like we in a marriage
– මට ඒක ඇයට දෙන්න වෙනවා අපි වගේ විවාහයක

Oh-oh, like we in a hurry
– ඔහ්-ඔහ්, හරියට අපි කඩිමුඩියේ
No, no, I won’t tell nobody
– නෑ නෑ මම කාටවත් කියන්නේ නෑ
You’re on your level too
– ඔබත් ඔබේ මට්ටමේ
Tryna do what lovers do
– ට් රයිනා පෙම්වතුන් කරන දේ කරනවා

Feelin’ like I’m fresh out, Boosie (Boosie)
– මට දැනෙන්නේ මම නවතිනවා වගේ, බුසි(බුසි)
If they want the drama, got the Uzi (Uzi)
– නාට්යය අවශ්ය නම් උසි (උසි)
Ship the whole crew to the cruise ship (cruise)
– මුළු කාර්ය මණ්ඩලයම කෲස් නැවට යවන්න (කෲස්)
Doin’ shit you don’t even see in movies (movies)
– චිත් රපටි වලවත් නොදකින මගුලක් (චිත් රපටි වලවත් නොදකින මගුලක්)
Ride with me, ride with me, boss (boss)
– මගෙත් එක්ක පදින්න, මගෙත් එක්ක පදින්න, ලොක්කා (ලොක්කා)
I got a hard head but her ass soft (soft)
– මට තද ඔලුවක් තිබුනා ඒත් ඇගේ පස්ස මෘදුයි (මෘදුයි)
She want the last name with the ring on it
– ඇයට අවශ් ය අන්තිම නම මුද්දත් එක්ක
‘Cause I pulled out a million cash, told her plank on it
– මොකද මම කෝටියක් සල්ලි ඇදලා ගත්තා, ඒක ගැන එයාගේ ප්ලෑන්ක් එකට කිව්වා

And you are unforgettable
– ඔබ අමතක නොවන
I need to get you alone
– මට ඔයාව තනියම ගන්න ඕන
Now you wanna choose
– දැන් ඔයාට තෝරන්න ඕන
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– ‘කුසි’ එකේ බුබුලු පුපුරවන්න

It’s not good enough for me
– ඒක මට මදි
Since I’ve been with you, ooh
– මම ඔයා එක්ක හිටපු දවසේ ඉඳන්, ඕ

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– මම මේ බොන්න යන්නේ, මම කෙලවගත්තම
I should know how to pick up
– මම දැන ගන්න ඕනේ කොහොමද ගන්න ඕනේ කියලා
I’m gonna catch the rhythm
– මම රිද්මය අල්ලගන්නම්
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– ඇය මට විරුද්ධව තල්ලු කරන අතරේ, ඔහ්, ඇය ටිප්සි

I had enough convo for 24
– මට 24ට ඇති තරම් කොන්වෝ තිබුනා
I peep’d you from across the room
– මම ඔයාව කාමරෙන් එහා පැත්තෙන් බැලුවා
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– ලස්සන පුංචි ශරීරයක් නටනවා ගොගෝ වගේ, හේයි

And you are unforgettable
– ඔබ අමතක නොවන
I need to get you alone, ooh
– මට ඔයාව තනි කරන්න ඕන, ඔහ්
Why not?
– ඇයි නැත්තේ?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– හොඳ කාලයක්, කාටවත් රිද්දන්න එපා
I got a little drink but it’s not Bacardi
– මම ටිකක් බොනවා ඒත් ඒක බකර්ඩි නෙවෙයි
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– ඔයා කෙල්ලෙක්ට ආදරේ කලා නම්, මට සමාවෙන්න
I got to give it to her like we in a marriage
– මට ඒක ඇයට දෙන්න වෙනවා අපි වගේ විවාහයක

Oh, like we in a hurry
– අපි හදිස්සියෙ වගේ
No, no, I won’t tell nobody
– නෑ නෑ මම කාටවත් කියන්නේ නෑ
You’re on your level too
– ඔබත් ඔබේ මට්ටමේ
Tryna do what lovers do
– ට් රයිනා පෙම්වතුන් කරන දේ කරනවා

Oh-oh, you ain’t enough for me
– ඔහ්, ඔහ්, ඔයා මට මදි
Too much for you alone
– ඔබ වෙනුවෙන් පමණක්
Baby, go and grab some bad bitches, bring ’em home
– බබා, ගිහින් නරක බැල්ලිලා ටිකක් අල්ලගෙන, එයාලව ගෙදර ගෙනියන්න
Know the jet’s on me
– ජෙට් එක මා මත ඇති බව දැන ගන්න
I’ma curve my best for you, you know
– මම ඔයාට මගේ හොඳම දේ වක් ර කරනවා, ඔයා දන්නවා
So pick up that dress for me
– ඒ නිසා මට ඒ ඇඳුම ගන්න
Leave the rest on
– ඉතුරු ටික දාලා යන්න

Too much convo 24 hours
– ඕනෑවට වඩා කොන්වෝ පැය 24
When you stand next to 24 karats
– කැරට් 24ක් ළඟ හිටගෙන ඉන්නකොට
She left her man at home
– එයා එයාගේ මිනිහව ගෙදර දාලා ගියා.
She don’t love him no more
– ඇය තවදුරටත් ඔහුට ආදරය කරන්නේ නැහැ
I want your mind and your body
– මට ඔබේ මනස සහ ශරීරය අවශ් යයි
Don’t mind nobody
– කාටවත් වැඩක් නෑ
So, you don’t ever hurt nobody
– ඉතින්, ඔයා කවදාවත් කාටවත් රිද්දන්නේ නෑ
Baby girl work your body
– බබා කෙල්ල ඔයාගේ සිරුරට වැඩ කරනවා
Work your body
– ඔබේ ශරීරය වැඩ කරන්න

And you are unforgettable
– ඔබ අමතක නොවන
I need to get you alone
– මට ඔයාව තනියම ගන්න ඕන
Now you wanna choose
– දැන් ඔයාට තෝරන්න ඕන
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– ‘කුසි’ එකේ බුබුලු පුපුරවන්න
Why not?
– ඇයි නැත්තේ?

Oh, like we in a hurry
– අපි හදිස්සියෙ වගේ
No, no, I won’t tell nobody
– නෑ නෑ මම කාටවත් කියන්නේ නෑ
You’re on your level too
– ඔබත් ඔබේ මට්ටමේ
Tryna do what lovers do
– ට් රයිනා පෙම්වතුන් කරන දේ කරනවා


French Montana

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: