Marco Mengoni – Due Vite ඉතාලි පද රචනය & සිංහල පරිවර්තන

වීඩියෝ ක්ලිප්

පද රචනය

Siamo i soli svegli in tutto l’universo
– අපි තමයි මුළු විශ්වයේම අවදි වෙලා ඉන්න එකම කෙනා.
E non conosco ancora bene il tuo deserto
– මම තවමත් ඔබේ කාන්තාරය හොඳින් දන්නේ නැහැ
Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento
– සමහර විට එය මගේ හදවතේ ඇති ස්ථානයක විය හැකිය, එහිදී හිරු සෑම විටම පිටතට යයි
Dove a volte ti perdo
– සමහර වෙලාවට මට ඔයාව නැති වෙන තැන
Ma se voglio ti prendo
– ඒත් මට ඕන නම් මම ඔයාව අල්ලගන්නම්

Siamo fermi in un tempo così
– අපි තාමත් ඒ වගේ වෙලාවක
Che solleva le strade
– පාරවල් උස්සනවා
Con il cielo ad un passo da qui
– අහසේ සිට පියවරක් ඈතට
Siamo i mostri e le fate
– අපි රාක්ෂයෝ සහ සුරංගනාවි

Dovrei telefonarti
– මම ඔයාට කතා කරන්න ඕනේ
Dirti le cose che sento
– මට දැනෙන දේවල් කියන්න
Ma ho finito le scuse
– ඒත් මට සමාවෙන්න බැරිවුනා.
E non ho più difese
– මට තවදුරටත් ආරක්ෂාවක් නැහැ

Siamo un libro sul pavimento
– අපි පොතක පොතක පොතක පොතක පොතක පොතක පොතක පොතක
In una casa vuota che sembra la nostra
– අපේ වගේ හිස් ගෙදරක
Il caffè col limone contro l’hangover
– Hangover එරෙහිව ලෙමන් සමග කෝපි
Sembri una foto mossa
– ඔබ චලනය වන රූපයක් මෙන් පෙනේ
E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale
– අපි තව එක රැයක් ක්ලබ් එකකට කෙලවගත්තා
E meno male
– හොඳ දෙයක්

Se questa è l’ultima
– මේ අන්තිම එක නම්
Canzone e poi la luna esploderà
– ගීතය සහ පසුව සඳ පුපුරා යනු ඇත
Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai
– මම එන්නම් ඔයාට කියන්න ඔයා වැරදියි, ඔයා වැරදියි, ඔයා ඒක දන්නවා
Qui non arriva la musica
– මෙන්න සංගීතය එන්නේ නැහැ

E tu non dormi
– එතකොට ඔයා නිදාගන්නෙ නෑ
E dove sarai, dove vai
– ඔබ කොහිද, කොහිද ඔබ යන්නේ
Quando la vita poi esagera
– ජීවිතය දුරදිග යන විට
Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai
– සියලු ධාවන, තට්ටු, ඔබ කරන වැරදි
Quando qualcosa ti agita
– යමක් ඔබව කලබලයට පත් කරන විට
Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai
– මම දන්නවා ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ
Che giri fanno due vite
– ජීවිත දෙකක් හැරෙන දේ

Siamo i soli svegli in tutto l’universo
– අපි තමයි මුළු විශ්වයේම අවදි වෙලා ඉන්න එකම කෙනා.
A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto
– වහලක් උඩ පොඩි තරහක් කෑගහන්න
Che nessuno si sente così
– කාටවත් ඒ විදිහට දැනෙන්නේ නැති බව
Che nessuno li guarda più i film
– තවදුරටත් චිත්රපට බලන්නේ නැහැ
I fiori nella tua camera
– ඔබේ කාමරයේ මල්
La mia maglia metallica
– මගේ ලෝහ දැලක්

Siamo un libro sul pavimento
– අපි පොතක පොතක පොතක පොතක පොතක පොතක පොතක පොතක
In una casa vuota che sembra la nostra
– අපේ වගේ හිස් ගෙදරක
Persi tra le persone, quante parole
– මිනිස්සු අතර අතරමං වෙලා, වචන කීයක් තියෙනවද
Senza mai una risposta
– කවදාවත් උත්තරයක් නෑ
E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale
– අපි තව එක රැයක් ක්ලබ් එකකට කෙලවගත්තා
E meno male
– හොඳ දෙයක්

Se questa è l’ultima
– මේ අන්තිම එක නම්
Canzone e poi la luna esploderà
– ගීතය සහ පසුව සඳ පුපුරා යනු ඇත
Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai
– මම එන්නම් ඔයාට කියන්න ඔයා වැරදියි, ඔයා වැරදියි, ඔයා ඒක දන්නවා
Qui non arriva la musica
– මෙන්න සංගීතය එන්නේ නැහැ

E tu non dormi
– එතකොට ඔයා නිදාගන්නෙ නෑ
E dove sarai, dove vai
– ඔබ කොහිද, කොහිද ඔබ යන්නේ
Quando la vita poi esagera
– ජීවිතය දුරදිග යන විට
Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai
– සියලු ධාවන, තට්ටු, ඔබ කරන වැරදි
Quando qualcosa ti agita
– යමක් ඔබව කලබලයට පත් කරන විට

Tanto lo so che tu non dormi
– මම දන්නවා ඔයා නිදාගන්නේ නෑ කියලා
Spegni la luce anche se non ti va
– ඔබට එය දැනෙන්නේ නැති විට පවා ආලෝකය නිවා දමන්න
Restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce
– අපි අඳුරේ රැඳී සිටින්නේ හඬේ ශබ්දයෙන් පමණි
Al di là della follia che balla in tutte le cose
– හැම දේකම නටන පිස්සුවෙන් එහා
Due vite, guarda che disordine
– ජීවිත දෙකක්, බලන්න මොන අවුලක්ද කියලා

Se questa è l’ultima
– මේ අන්තිම එක නම්
(Canzone e poi la luna esploderà)
– (ගීතය හා ඉන් පසු සඳ පුපුරා යයි)
Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai
– මම එන්නම් ඔයාට කියන්න ඔයා වැරදියි, ඔයා වැරදියි, ඔයා ඒක දන්නවා
Qui non arriva la musica
– මෙන්න සංගීතය එන්නේ නැහැ
Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai
– මම දන්නවා ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ, ඔයා නිදාගන්නේ නෑ
Che giri fanno due vite
– ජීවිත දෙකක් හැරෙන දේ
Due vite
– ජීවිත දෙකක්


Marco Mengoni

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: