Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Durkio më tha se ai ishte në disa gjëra pozitive, po, po
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– Kohët e fundit, dua të shfaqem dhe të bëj disa gjëra, po, po
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Gjithmonë ka qenë një matematikan lil’, kohët e fundit, kjo është e holla unë jam gettin’
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Kam humbur numrin e këtyre çantave, kam lëvizur shumë shpejt.
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Kohët e vështira nuk zgjasin’, anëtari kur policët ngacmonin
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Po më flet bytha, djalë, nuk je mut por një kurvë me distinktiv

All my life (all my life)
– Gjithë jetën time (gjithë jetën time)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë (ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë)
All this time (all this time)
– E gjithë kjo kohë (gjatë gjithë kësaj kohe)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Kurrë nuk kam menduar se do t’ia dal (kurrë nuk kam menduar se do t’ia dal)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Ata nuk mund të më thyenin, nuk mund të më thyenin (jo, jo)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Nuk mund të më merrnin, nuk mund të më merrnin (jo)
All my life (all my life)
– Gjithë jetën time (gjithë jetën time)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë (ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Vendosa që të përfundoja, por media më quajti kërcënim
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– U ula me kryetarin dhe politikanët, po tryna ndryshoni imazhin
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Nuk mund ta fajësosh më të kaluarën time, unë vij nga llogoret
Some said I’d never be a superstar
– Disa thanë se nuk do të isha kurrë një superstar
But I know I’m different (no, no, no)
– Por e di që jam ndryshe (jo, jo, jo)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Unë Jam Zëri, por sistemi nuk më jep një zgjedhje
Know some people that’s still undeployed
– Njihni disa njerëz që janë ende të pazbuluar

I know a felon who tryna get FOID
– Unë e di një kriminel që tryna të MARRË FOID
Child support, your only support
– Mbështetja e fëmijëve, mbështetja juaj e vetme
For a visit, I’m goin’ through courts
– Për një vizitë, po shkoj nëpër gjykata
Went to jail, they was chainin’ me up
– Shkuan në burg, po më zinin
And you know that I’m famous as fuck
– Dhe ju e dini se unë jam i famshëm si fuck
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Shih, si ju gon ‘ shaka në lidhje me stimul?
But they really had came in the clutch
– Por ata me të vërtetë kishin ardhur në tufë
I know some kids wanna hurt theyself
– E di që disa fëmijë duan të lëndojnë veten
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Stop tryna të marrë drogë, i referohem vetes
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Tryna më mirë veten, tryna më mirë shëndetin tim, por

All my life (all my life)
– Gjithë jetën time (gjithë jetën time)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë (ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë)
All this time (all this time)
– E gjithë kjo kohë (gjatë gjithë kësaj kohe)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Kurrë nuk kam menduar se do t’ia dal (kurrë nuk kam menduar se do t’ia dal)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Ata nuk mund të më thyenin, nuk mund të më thyenin (jo, jo)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Nuk mund të më merrnin, nuk mund të më merrnin (jo)
All my life (all my life)
– Gjithë jetën time (gjithë jetën time)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë (ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Po, gjenerata e parë, ghetto nigga
Cole World, hello niggas
– Bota Cole, përshëndetje zezakë
Made it out the city with my head on straight
– E bëri atë qytet me kokën time në të drejtë
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Niggas mbajnë shootin ‘ deri të çojë jashtë
Young Jordan Peele, gotta get out
– Jordan Peele I ri, duhet të dal
But the shit that I spit out
– Por mut që unë pështyj
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Është një kod mashtrim si unë jam facin ‘ NJË RICO dhe se si një nigga vënë një hit jashtë
And another one, and, and another one
– Dhe një tjetër, dhe, dhe një tjetër

I got like a hundred of ’em
– I kam si njëqind e
‘Bout to lap niggas so they think
– ‘Bout për të hedhur niggas kështu që ata mendojnë
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Ata përpara meje, por unë jam me të vërtetë para tyre
Now, some of them fumblin’ they bags
– Tani, disa prej tyre fumblin’ ata çanta
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Fuckin ‘ up crumbs pak që ata kishin
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Një kujtesë për të përulur veten, kjo mut mund të zhduket në një çast
Me, I’m runnin’ long distance
– Unë, po vrapoj në distancë të gjatë
All pistons firin’
– Të gjithë pistonët firin’

I be stuck between maybe retirin’
– Unë jam i mbërthyer në mes ndoshta retirin’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– Dhe të ndjehen si unë nuk jam vetëm hittin ‘ kryeministri im
These days seein’ rappers be dyin’
– Këto ditë seein ‘rappers be dyin’
Way before they even gettin’ they shine
– Mënyrë para se ata edhe gettin ‘ ata shkëlqejnë
I never even heard of lil’ buddy
– Nuk kam dëgjuar kurrë për lil ‘ buddy
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– “Deri sa dikush vrau lil” buddy
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Tani, unë jam në telefon, searchin ‘ lil ‘ emri buddy
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– I kam luajtur meloditë e tij, gjithë ditën në dhomën time.

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– Thinkin’, ” Damn, kjo mut është i lig
To get they name buzzin’ some niggas
– Për të marrë ata emrin buzzin ‘ disa niggas
Just gotta go lay in a tomb”
– Vetëm duhet të shkoj të shtrihem në një varr”
And media thirsty for clicks
– Dhe mediat e etura për klikime
I got a new rule
– Kam marrë një rregull të ri
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Nëse nuk keni postuar kurrë një reper kur ai ishte gjallë
You can’t post about him after he get hit
– Ju nuk mund të postoni për të pasi ai të goditet
It’s simple, it’s the principle
– Është e thjeshtë, është parimi

On any tempo, I’m invincible
– Në çdo tempo, unë jam i pathyeshëm
Don’t even rap, I just vent to you
– As rap, unë vetëm shfryj për ty
I rather that than an interview
– Unë më tepër se një intervistë
Most days
– Shumica e ditëve
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Fuck ’em të gjithë si unë jam goin’ përmes një fazë ho
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Zezaku i ri qëllon me kamxhik si tërbimi i rrugës
I pray all of my dawgs stay so paid
– Unë lutem që të gjithë agimet e mia të qëndrojnë kaq të paguara
And the only thing that kill ’em is old age
– Dhe e vetmja gjë që i vret është pleqëria

All my life (all my life)
– Gjithë jetën time (gjithë jetën time)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë (ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë)
All this time (all this time)
– E gjithë kjo kohë (gjatë gjithë kësaj kohe)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Kurrë nuk kam menduar se do t’ia dal (kurrë nuk kam menduar se do t’ia dal)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Ata nuk mund të më thyenin, nuk mund të më thyenin (jo, jo)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Nuk mund të më merrnin, nuk mund të më merrnin (jo)
All my life (all my life)
– Gjithë jetën time (gjithë jetën time)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë (ata po përpiqeshin të më mbanin poshtë)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: