Etiket: ອັງກິດ

 • Jain – Makeba ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  Jain – Makeba ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  ຄລິບວີດີໂອ ເນື້ອເພງ Ooohe, ooh – ໂອ້ຍ,ໂອ້ຍ Ooohe, ooh – ໂອ້ຍ,ໂອ້ຍ Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella – ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ Cupcakes Can I get a “oohe?” Makeba – ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບ”oohe?”Makeba Makes my body dance for you – ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຕັ້ນສໍາລັບທ່ານ Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella – ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ Cupcakes Can I get a “oohe?” Makeba – ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບ”oohe?”Makeba Makes my body […]

 • Blanka – Solo ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  Blanka – Solo ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  ຄລິບວີດີໂອ ເນື້ອເພງ Baby – ເດັກນ້ອຍ It’s kind of crazy – ມັນແມ່ນ crazy How else to phrase it? – ວິທີການອື່ນທີ່ຈະປະໂຫຍກມັນ? With you I’ve lost my senses – ເສຍດາຍເດເສຍດາຍເດເສຍດາຍເດ Baby – ເດັກນ້ອຍ What happened to ya? – ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບ ya? I thought I knew ya – ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ya But now it’s time to face it – ແຕ່ດຽວນີ້ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບມັນ You’re […]

 • Andrew Lambrou – Break a Broken Heart ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  Andrew Lambrou – Break a Broken Heart ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  ຄລິບວີດີໂອ ເນື້ອເພງ The lights went out, I hit the ground – ແສງໄຟໄດ້ອອກໄປ,ຂ້ອຍຕີພື້ນດິນ You didn’t mind that I was bleeding out – ເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈວ່າຂ້ອຍມີເລືອດອອກ You filled my life with minor songs – ເຈົ້າໄດ້ເຕັມຊີວິດຂອງຂ້ອຍດ້ວຍເພງນ້ອຍ I loved you but you loved to do me wrong – ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າແຕ່ເຈົ້າຮັກຂ້ອຍຜິດ I miss your kiss, gasoline and a matchstick – ຂ້ອຍຄິດຮອດການຈູບ,ນ້ຳມັນແອັດຊັງແລະໄມ້ຈັບຄູ່ Red Lights, […]

 • Massive Attack – Angel ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  Massive Attack – Angel ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  ຄລິບວີດີໂອ ເນື້ອເພງ You are my angel – ທ່ານເປັນຫມູ່ຂອງຂ້ອຍ Come from way above – ມາຈາກທາງເທິງ To bring me love (To bring me love) – ເພື່ອຈະໄດ້ຮັກ(ເພື່ອຈະໄດ້ຮັກ) Her eyes – ຕາຂອງນາງ She’s on the dark side – ນາງຢູ່ຂ້າງມືດ Neutralize – ເປັນກາງ Every man in sight – ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນໃນສາຍຕາ Love you, love you, love you – ຮັກເຈົ້າ,ຮັກເຈົ້າ,ຮັກເຈົ້າ Love you, love […]

 • Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  ຄລິບວີດີໂອ ເນື້ອເພງ Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah – Durkio ບອກຂ້ອຍວ່າລາວເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານໃນທາງບວກ,ແລ້ວ,ແລ້ວ Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah – ບໍ່ດົນມານີ້,ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຢາກສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແລະຮ່າງກາຍ shit ບາງ,ແລ້ວ,ແລ້ວ Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’ – ເຄີຍເປັນ lil’mathematician,ບໍ່ດົນມານີ້,ມັນເປັນເງິນສົດຂ້ອຍ gettin’ Got me losin’ count of these bags, I’ve been […]

 • Billie Eilish – hotline (edit) ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  Billie Eilish – hotline (edit) ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  ຄລິບວີດີໂອ ເນື້ອເພງ Late night when you need my love – ໃນຕອນກາງຄືນໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ Call me on my cellphone – ໂທຫາຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບໂທລະສັບມືຖືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ I know when that hotline bling – ຂ້ອຍຮູ້ເວລາສາຍດ່ວນນັ້ນ bling That can only mean one thing – ນັ້ນສາມາດຫມາຍເຖິງສິ່ງດຽວ I know when that hotline bling – ຂ້ອຍຮູ້ເວລາສາຍດ່ວນນັ້ນ bling That can only mean one thing – ນັ້ນສາມາດຫມາຍເຖິງສິ່ງດຽວ

 • Kate Bush – This Woman’s Work ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  Kate Bush – This Woman’s Work ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  ຄລິບວີດີໂອ ເນື້ອເພງ Pray God you can cope – ພຣະເຈົ້າທ່ານສາມາດຮັບມື I stand outside this woman’s work – ຂ້ອຍຢືນຢູ່ນອກວຽກຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ This woman’s world – ໂລກຂອງແມ່ຍິງ Ooh, it’s hard on the man – ໂອ້ຍ,ມັນຍາກສໍາລັບຜູ້ຊາຍ Now his part is over – ດຽວນີ້ສ່ວນຂອງລາວໝົດແລ້ວ Now starts the craft of the father – ດຽວນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຫັດຖະກໍາຂອງພໍ່ I know you have a little life in you […]

 • Fleetwood Mac – The Chain ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  Fleetwood Mac – The Chain ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  ຄລິບວີດີໂອ ເນື້ອເພງ Listen to the wind blow – ຟັງຂ່າວລົມພາຍຸ Watch the sun rise – ເບິ່ງແສງຕາເວັນຂຶ້ນ Run in the shadows – ແລ່ນໃນເງົາ Damn your love, damn your lies – ອອກຄໍາຄິດເຫັນຄວາມຮັກຂອງທ່ານ,damn ຕົວະຂອງທ່ານ And if you don’t love me now – ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮັກຂ້ອຍດຽວນີ້ You will never love me again – ເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກຂ້ອຍອີກ I can still hear you saying – ຂ້ອຍຍັງສາມາດໄດ້ຍິນເຈົ້າເວົ້າ […]

 • Rainbow – Since You Been Gone ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  Rainbow – Since You Been Gone ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

  ຄລິບວີດີໂອ ເນື້ອເພງ I get the same old dreams same time every night – ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມຝັນອາຍຸດຽວກັນທີ່ໃຊ້ເວລາດຽວກັນໃນຕອນກາງຄືນທຸກ Fall to the ground and I wake up – ຕົກລົງພື້ນດິນແລະຂ້ອຍຕື່ນ So I get out of bed, put on my shoes and in my head – ສະນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງອອກຈາກຕຽງ,ໃສ່ເກີບແລະໃສ່ຫົວ Thoughts fly back to the breakup – ຄວາມຄິດບິນກັບຄືນໄປບ່ອນ breakup ໄດ້ These four walls are closing […]