Massive Attack – Angel ภาษาไทย เนื้อเพลง & ไทย แปลภาษา

คลิปวีดีโอ

เนื้อเพลง

You are my angel
– คุณเป็นเทวดาของฉัน
Come from way above
– มาจากทางด้านบน
To bring me love (To bring me love)
– ที่จะนำฉันรัก(ที่จะนำฉันรัก)

Her eyes
– ดวงตาของเธอ
She’s on the dark side
– เธออยู่ในด้านมืด
Neutralize
– ต่อต้าน
Every man in sight
– ผู้ชายทุกคนในสายตา

Love you, love you, love you
– รักคุณรักคุณรักคุณ

Love you, love you, love you
– รักคุณรักคุณรักคุณ
Love you, love you, love you…
– รักคุณรักคุณรักคุณ..

You are my angel
– คุณเป็นเทวดาของฉัน
Come from way above
– มาจากทางด้านบน
Love you, love you, love you
– รักคุณรักคุณรักคุณ
Love you, love you, love you
– รักคุณรักคุณรักคุณ
Love you, love you, love you…
– รักคุณรักคุณรักคุณ..


Massive Attack

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: