Argy & Omnya – Aria Tiếng tây ban nha Lời Bài Hát & Việt nam Dịch

Video Clip

Lời Bài Hát

Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tambien que te obsequio tomo
– Ngoài ra tôi cung cấp cho bạn một món quà tôi lấy
Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tripo también que te obsequio
– Tripo cũng mà tôi cung cấp cho bạn

Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tambien que te obsequio tomo
– Ngoài ra tôi cung cấp cho bạn một món quà tôi lấy
Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tripo también que te obsequio
– Tripo cũng mà tôi cung cấp cho bạn

Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tambien que te obsequio tomo
– Ngoài ra tôi cung cấp cho bạn một món quà tôi lấy
Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tripo también que te obsequio
– Tripo cũng mà tôi cung cấp cho bạn

Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tambien que te obsequio tomo
– Ngoài ra tôi cung cấp cho bạn một món quà tôi lấy
Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tripo también que te obsequio
– Tripo cũng mà tôi cung cấp cho bạn

Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tambien que te obsequio tomo
– Ngoài ra tôi cung cấp cho bạn một món quà tôi lấy
Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tripo también que te obsequio
– Tripo cũng mà tôi cung cấp cho bạn

Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tambien que te obsequio tomo
– Ngoài ra tôi cung cấp cho bạn một món quà tôi lấy
Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tripo también que te obsequio
– Tripo cũng mà tôi cung cấp cho bạn

Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tambien que te obsequio tomo
– Ngoài ra tôi cung cấp cho bạn một món quà tôi lấy
Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tripo también que te obsequio
– Tripo cũng mà tôi cung cấp cho bạn

Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tambien que te obsequio tomo
– Ngoài ra tôi cung cấp cho bạn một món quà tôi lấy
Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tripo también que te obsequio
– Tripo cũng mà tôi cung cấp cho bạn

Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tambien que te obsequio tomo
– Ngoài ra tôi cung cấp cho bạn một món quà tôi lấy
Que te obsequio un bocatripo
– Rằng tôi cho bạn một tách trà
Tripo también que te obsequio
– Tripo cũng mà tôi cung cấp cho bạn


Argy

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: