Search Lyrics & Translation:

Coldplay – Viva La Vida Isizulu Lyrics & Isizulu Izinguqulo

Ividyo Kliphu

Lyrics

I used to rule the world
– Ngangivame ukubusa umhlaba
Seas would rise when I gave the word
– Ulwandle lwaluyovuka lapho nginikeza izwi
Now in the morning, I sleep alone
– Manje ekuseni, ngilala ngedwa
Sweep the streets I used to own
– Sula imigwaqo engangiyiphethe

I used to roll the dice
– Ngangivame ukugoqa idayisi
Feel the fear in my enemy’s eyes
– Zizwe ukwesaba emehlweni esitha sami
Listened as the crowd would sing
– Lalela njengoba isixuku sasicula
“Now the old king is dead, long live the king”
– “Manje inkosi endala ifile, phila inkosi”

One minute I held the key
– Ngomzuzu owodwa ngangibambe isihluthulelo
Next, the walls were closed on me
– Ngokulandelayo, izindonga zavalwa kimi
And I discovered that my castles stand
– Futhi ngathola ukuthi izinqaba zami zimi
Upon pillars of salt and pillars of sand
– Phezu kwezinsika zikasawoti nezinsika zesihlabathi

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Ngizwa izinsimbi Zasejerusalema zikhala
Roman cavalry choirs are singing
– Amaqembu abagibeli bamahhashi aseroma ayacula
Be my mirror, my sword and shield
– Yiba isibuko sami, inkemba yami nesihlangu sami
My missionaries in a foreign field
– Izithunywa zevangeli zami ensimini yakwamanye amazwe

For some reason, I can’t explain
– Ngesizathu esithile, angikwazi ukuchaza
Once you’d gone, there was never
– Lapho usuhambile, kwakungakaze kube khona
Never an honest word
– Ungalokothi ube nezwi eliqotho
And that was when I ruled the world
– Futhi yilapho ngabusa khona izwe

It was a wicked and wild wind
– Kwakuwumoya omubi nowesabekayo
Blew down the doors to let me in
– Waqhuma iminyango ukuze angivumele ngingene
Shattered windows and the sound of drums
– Amafasitela aphukile nomsindo wezigubhu
People couldn’t believe what I’d become
– Abantu babengakholelwa kulokho engangizoba yikho

Revolutionaries wait
– Abashisekeli bezinguquko balinda
For my head on a silver plate
– Ngekhanda lami phezu kwepuleti lesiliva
Just a puppet on a lonely string
– Unodoli nje onentambo enesizungu
Oh, who would ever want to be king?
– Oh, ubani oyoke afune ukuba yinkosi?

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Ngizwa izinsimbi Zasejerusalema zikhala
Roman cavalry choirs are singing
– Amaqembu abagibeli bamahhashi aseroma ayacula
Be my mirror, my sword and shield
– Yiba isibuko sami, inkemba yami nesihlangu sami
My missionaries in a foreign field
– Izithunywa zevangeli zami ensimini yakwamanye amazwe

For some reason, I can’t explain
– Ngesizathu esithile, angikwazi ukuchaza
I know Saint Peter won’t call my name
– Ngiyazi Ukuthi Usanta Peter ngeke alibize igama lami
Never an honest word
– Ungalokothi ube nezwi eliqotho
But that was when I ruled the world
– Kodwa yilapho ngabusa khona izwe

Hear Jerusalem bells a-ringing
– Yizwa izinsimbi Zasejerusalema zikhala
Roman cavalry choirs are singing
– Amaqembu abagibeli bamahhashi aseroma ayacula
Be my mirror, my sword and shield
– Yiba isibuko sami, inkemba yami nesihlangu sami
My missionaries in a foreign field
– Izithunywa zevangeli zami ensimini yakwamanye amazwe

For some reason, I can’t explain
– Ngesizathu esithile, angikwazi ukuchaza
I know Saint Peter won’t call my name
– Ngiyazi Ukuthi Usanta Peter ngeke alibize igama lami
Never an honest word
– Ungalokothi ube nezwi eliqotho
But that was when I ruled the world
– Kodwa yilapho ngabusa khona izwe


Coldplay

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: