Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Isizulu Lyrics & Isizulu Izinguqulo

Ividyo Kliphu

Lyrics

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Udurkio wangitshela ukuthi ubesesimweni esihle, yebo, yebo
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– Muva nje, ngifuna nje ukuvela futhi ngibe nesithukuthezi, yebo, yebo
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Ubelokhu eyisazi sezibalo selil, muva nje, kuyimali engiyitholayo
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Ngilahlekelwe ukubalwa kwalezi zikhwama, bengilokhu ngishesha kakhulu
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Izikhathi ezinzima azihlali isikhathi eside, ‘ ilungu lapho amaphoyisa ehlukunyezwa
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Ukukhuluma ngembongolo yami, mfana, awuyena umuntu ongathandeki kodwa uyisifebe esinophawu

All my life (all my life)
– Konke ukuphila kwami (konke ukuphila kwami)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Babezama ukungigcina phansi (babezama ukungigcina phansi)
All this time (all this time)
– Sonke lesi sikhathi (sonke lesi sikhathi)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Angikaze ngicabange ukuthi ngizokwazi ukuphuma (angikaze ngicabange ukuthi ngizokwazi ukuphuma)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Abakwazanga ukungiphula, abakwazanga ukungiphula (cha, cha)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Abakwazanga ukungithatha, abakwazanga ukungithatha (cha)
All my life (all my life)
– Konke ukuphila kwami (konke ukuphila kwami)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Babezama ukungigcina phansi (babezama ukungigcina phansi)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Nganquma ukuthi kufanele ngiqede, kodwa abezindaba bangibiza ngokuthi ngisongela
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Ngahlala nomphathi-dolobha nosopolitiki, ngingutryna shintsha isithombe
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Awusakwazi ukusola okwedlule kwami, ngivela emathuneni
Some said I’d never be a superstar
– Abanye bathi angisoze ngaba inkanyezi enkulu
But I know I’m different (no, no, no)
– Kodwa ngiyazi ukuthi ngihlukile (cha, cha, cha)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Ngiyizwi, kodwa isimiso asinginiki ithuba lokukhetha
Know some people that’s still undeployed
– Yazi abanye abantu ukuthi namanje undeployed

I know a felon who tryna get FOID
– Ngiyazi isigebengu utryna asithola
Child support, your only support
– Ukusekela ingane, ukusekela kwakho kuphela
For a visit, I’m goin’ through courts
– Ukuze ngivakashele, ngiya ezinkantolo
Went to jail, they was chainin’ me up
– Baya ejele, bangibopha ngamaketanga
And you know that I’m famous as fuck
– Futhi uyazi ukuthi ngidume ngokuthi fuck
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Bheka, indlela uya ‘ ihlaya mayelana stimulus?
But they really had came in the clutch
– Kodwa babefike ngempela
I know some kids wanna hurt theyself
– Ngiyazi ukuthi ezinye izingane zifuna ukuzilimaza
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Yekani ukuthatha izidakamizwa, ngizibiza ngami
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Utryna ungcono, utryna ungcono impilo yami, kodwa

All my life (all my life)
– Konke ukuphila kwami (konke ukuphila kwami)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Babezama ukungigcina phansi (babezama ukungigcina phansi)
All this time (all this time)
– Sonke lesi sikhathi (sonke lesi sikhathi)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Angikaze ngicabange ukuthi ngizokwazi ukuphuma (angikaze ngicabange ukuthi ngizokwazi ukuphuma)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Abakwazanga ukungiphula, abakwazanga ukungiphula (cha, cha)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Abakwazanga ukungithatha, abakwazanga ukungithatha (cha)
All my life (all my life)
– Konke ukuphila kwami (konke ukuphila kwami)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Babezama ukungigcina phansi (babezama ukungigcina phansi)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Yebo, isizukulwane sokuqala, ighetto nigga
Cole World, hello niggas
– Izwe likacole, sawubona niggas
Made it out the city with my head on straight
– Wenza umuzi ngekhanda lami liqonde
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Ama-nigga aqhubeka ehola
Young Jordan Peele, gotta get out
– Ujordan Peele osemusha, kumelwe aphume
But the shit that I spit out
– Kodwa lokho engikukhiphayo
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Ikhodi yokukhohlisa efana nokuthi ngibhekene NE-rico nokuthi i-nigga ikubeka kanjani ukuphumelela
And another one, and, and another one
– Nomunye, nomunye, nomunye

I got like a hundred of ’em
– Ngineminyaka eyikhulu
‘Bout to lap niggas so they think
– ‘Ukulwa nama-nigga ngakho bacabanga
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Phambi kwami, kodwa ngiphambi kwabo ngempela
Now, some of them fumblin’ they bags
– Manje, abanye babo babhodla izikhwama
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Fuckin ‘ up imvuthuluka kancane ukuthi kwadingeka
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Isikhumbuzo sokuthobeka, lokhu kungase kungasekho ngokushesha
Me, I’m runnin’ long distance
– Mina, ngigijima ibanga elide
All pistons firin’
– Wonke ama-piston ashisa’

I be stuck between maybe retirin’
– Ngibambeke phakathi mhlawumbe ngithathe umhlalaphansi
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– Futhi ngizizwa sengathi angishayi nje i-prime yami
These days seein’ rappers be dyin’
– Kulezi zinsuku seein ‘rappers be dyin’
Way before they even gettin’ they shine
– Ngaphambi kokuba baqale bakhanye
I never even heard of lil’ buddy
– Angikaze ngisho ngizwe ngolil ‘ buddy
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– ‘Kuze kube yilapho othile ebulala ulil’ buddy
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Manje, ngisefonini, ngifuna igama likabuddy’ lil’
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– ‘Babedlala’ izingoma zakhe, usuku lonke egumbini lami

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– Ecabanga, ” Maye, lokhu kubi
To get they name buzzin’ some niggas
– Ukuze bathole igama elithi buzzin ‘ abanye abantu abamnyama
Just gotta go lay in a tomb”
– Kumelwe nje uhambe ulele ethuneni”
And media thirsty for clicks
– Futhi abezindaba omele ukuchofoza
I got a new rule
– Ngithole umthetho omusha
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Uma ungalokothi uthumele umculi we rap lapho esaphila
You can’t post about him after he get hit
– Awukwazi ukuthumela ngaye ngemva kokuba eshayiwe
It’s simple, it’s the principle
– Kulula, kuyisimiso

On any tempo, I’m invincible
– Kunoma iyiphi ijubane, anginakunqotshwa
Don’t even rap, I just vent to you
– Musa ngisho nokudlala i-rap, ngivele ngikukhiphe umoya
I rather that than an interview
– Kunalokho kunengxoxo
Most days
– Izinsuku eziningi
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Bonke bathi ngizodlula esigabeni se-ho
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Amanigga asemasha adubula isiswebhu njengentukuthelo yasemgwaqweni
I pray all of my dawgs stay so paid
– Ngithandazela ukuba wonke amaawg ami ahlale ekhokhelwa kangaka
And the only thing that kill ’em is old age
– Futhi okuwukuphela kwento ebabulalayo ukuguga

All my life (all my life)
– Konke ukuphila kwami (konke ukuphila kwami)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Babezama ukungigcina phansi (babezama ukungigcina phansi)
All this time (all this time)
– Sonke lesi sikhathi (sonke lesi sikhathi)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Angikaze ngicabange ukuthi ngizokwazi ukuphuma (angikaze ngicabange ukuthi ngizokwazi ukuphuma)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Abakwazanga ukungiphula, abakwazanga ukungiphula (cha, cha)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Abakwazanga ukungithatha, abakwazanga ukungithatha (cha)
All my life (all my life)
– Konke ukuphila kwami (konke ukuphila kwami)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Babezama ukungigcina phansi (babezama ukungigcina phansi)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: