Search Lyrics & Translation:

Sabrina Carpenter – Nonsense Isizulu Lyrics & Isizulu Izinguqulo

Ividyo Kliphu

Lyrics

Think I only want one number in my phone
– Cabanga ngifuna inombolo eyodwa kuphela efonini yami
I might change your contact to “Don’t leave me alone”
– Ngingashintsha ukuxhumana kwakho “Ungangishiyi ngedwa”
You said you like my eyes and you like to make ’em roll
– Uthe uthanda amehlo ami futhi uthanda ukubenza bagingqike
Treat me like a queen, now you got me feelin’ thrown, oh
– Ngiphathe njengendlovukazi, manje usungenza ngizizwe ngiphonswe, oh

But I can’t help myself when you get close to me
– Kodwa angikwazi ukuzibamba uma usondela kimi
Baby, my tongue goes numb, sounds like “bleh-blah-bleh”
– Baby, ulimi lwami uya buthule, umsindo like “bleh-blah-bleh”
I don’t want no one else, baby, I’m in too deep
– Angifuni muntu, baby, ngijule kakhulu
Here’s a lil’ song I wrote (song I wrote)
– Nansi ingoma ye-lil ‘ engiyibhalile (ingoma engiyibhalile)
It’s about you and me
– Imayelana nawe nami

I’ll be honest
– Ngizothembeka
Lookin’ at you got me thinkin’ nonsense
– Ukubheka wena wangenza ngacabanga ukuthi awunangqondo
Cartwheels in my stomach when you walk in
– Cartwheels esiswini sami uma ungena
When you got your arms around me, ooh, it feels so good
– Uma unezingalo zakho, ooh, uzizwa kahle kakhulu

I had to jump the octave
– Kwadingeka ngigxume i octave
I think I got an ex, but I forgot him
– Ngicabanga ukuthi ngithole owayengumngane wami, kodwa ngamkhohlwa
And I can’t find my chill, I must have lost it
– Futhi angikwazi ukuthola amakhaza ami, kumelwe ukuba ngilahlekelwe yiwo
I don’t even know, I’m talking nonsense
– Angazi ngisho nokuthi ngikhuluma izinto ezingenangqondo

I’m talkin’, I’m talkin’, I’m talkin’ all around the clock
– Ngikhuluma, ngikhuluma, ngikhuluma ubusuku nemini
I’m talkin’ hope nobody knocks
– Ngikhuluma ngethemba ukuthi akekho ongqongqozayo
I’m talkin’ opposite of soft
– Ngikhuluma okuphambene soft
I’m talkin’ wild, wild thoughts
– Ngikhuluma kakhulu, imicabango engavamile
You gotta keep up with me
– Kumelwe ungigcine
I got some young energy
– Ngathola amandla amasha
I caught the L-O-V-E
– Ngibambe I-L-O-V-E
How do you do this to me?
– Ungenza kanjani lokhu kimi?

But I can’t help myself when you get close to me
– Kodwa angikwazi ukuzibamba uma usondela kimi
Baby, my tongue goes numb, sounds like “bleh-blah-bleh-bleh”
– Baby, ulimi lwami uya buthule, umsindo like “bleh-blah-bleh-bleh”
And I don’t want no one else, baby, I’m in too deep
– Futhi angifuni muntu, baby, ngijule kakhulu
Here’s a lil’ song I wrote (song I wrote)
– Nansi ingoma ye-lil ‘ engiyibhalile (ingoma engiyibhalile)
It’s about you and me
– Imayelana nawe nami

I’ll be honest
– Ngizothembeka
Lookin’ at you got me thinkin’ nonsense
– Ukubheka wena wangenza ngacabanga ukuthi awunangqondo
Cartwheels in my stomach when you walk in
– Cartwheels esiswini sami uma ungena
When you got your arms around me, ooh, it feels so good
– Uma unezingalo zakho, ooh, uzizwa kahle kakhulu

I had to hit the octave
– Kwadingeka ngishaye i octave
I think I got an ex, but I forgot him
– Ngicabanga ukuthi ngithole owayengumngane wami, kodwa ngamkhohlwa
And I can’t find my chill, I must have lost it
– Futhi angikwazi ukuthola amakhaza ami, kumelwe ukuba ngilahlekelwe yiwo
I don’t even know, I’m talking nonsense
– Angazi ngisho nokuthi ngikhuluma izinto ezingenangqondo
I’m talkin’, I’m talkin’, I’m talkin’
– Ngiyakhuluma, ngiyakhuluma, ngiyakhuluma

I’m talkin’, I’m talkin’, I’m talkin’ (blah-blah-blah-blah-blah)
– Ngikhuluma, ngikhuluma, ngikhuluma (blah-blah-blah-blah-blah)
Ah-ah
– Ah-ah
I don’t even know anymore
– Angisazi ngisho nokukwazi

This song catchier than chicken pox is
– Le ngoma iyathandeka kune chicken pox
I bet your house is where my other sock is
– Ngiyaqiniseka ukuthi indlu yakho yilapho elinye isokisi lami likhona
Woke up this morning thought I’d write a pop hit
– Ngavuka ekuseni ngacabanga ukuthi ngizobhala i-pop hit
How quickly can you take your clothes off? Pop quiz
– Ungazikhumula ngokushesha kangakanani izingubo zakho? Pop imibuzo
That one’s not gonna make it
– Lowo ngeke akwenze
Most of these aren’t gonna make
– Eziningi zalezi ngeke zenze


Sabrina Carpenter

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: