Kategori: Latin

  • Về Bản Dịch Tiếng Latinh

    Bản dịch tiếng latinh là một thực tế có từ hàng ngàn năm trước. Nó liên quan đến việc dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, thường là từ tiếng latinh sang tiếng anh hoặc một ngôn ngữ hiện đại khác. Qua nhiều thế kỷ, tiếng latinh là ngôn ngữ của…

  • Về Ngôn Ngữ Latinh

    Ngôn ngữ latinh được nói ở những quốc gia nào? Ngôn ngữ latinh không được sử dụng như một ngôn ngữ chính ở bất kỳ quốc gia nào, nhưng nó được sử dụng cho nhiều mục đích chính thức Ở Thành Phố Vatican và Cộng hòa San Marino. Tiếng latinh cũng được nghiên cứu như…