Saesneg Wcreineg Cyfieithu


Saesneg Wcreineg Cyfieithu Testun

Saesneg Wcreineg Cyfieithu Brawddegau

Saesneg Wcreineg Cyfieithu - Wcreineg Saesneg Cyfieithu


0 /

    
Diolch am eich adborth!
Gallwch awgrymu eich cyfieithiad eich hun
Diolch am eich help!
Mae eich help yn gwneud ein gwasanaeth yn well. Diolch am ein helpu gydar cyfieithu ac am anfon adborth
Gadewch ir sganiwr ddefnyddior meicroffon.


Delwedd Cyfieithu;
 Wcreineg Cyfieithiadau

CHWILIADAU TEBYG;
Saesneg Wcreineg Cyfieithu, Saesneg Wcreineg Cyfieithu Testun, Saesneg Wcreineg Geiriadur
Saesneg Wcreineg Cyfieithu Brawddegau, Saesneg Wcreineg Cyfieithur Gair
Cyfieithu Saesneg Iaith Wcreineg Iaith

CHWILIADAU ERAILL;
Saesneg Wcreineg Llais Cyfieithu Saesneg Wcreineg Cyfieithu
Academaidd Saesneg i Wcreineg CyfieithuSaesneg Wcreineg Ystyr o eiriau
Saesneg Sillafu a darllen Wcreineg Saesneg Wcreineg Brawddeg Cyfieithu
Cyfieithiad cywir O Hir Saesneg Testunau, Wcreineg Cyfieithu Saesneg

"" cyfieithu ar y pryd
Tynnwch y hotfix
Dewiswch y testun i weld yr enghreifftiau
A oes gwall cyfieithu?
Gallwch awgrymu eich cyfieithiad eich hun
Gallwch wneud sylwadau
Diolch am eich help!
Mae eich help yn gwneud ein gwasanaeth yn well. Diolch am ein helpu gydar cyfieithu ac am anfon adborth
Roedd gwall
Digwyddodd gwall.
Gorffennodd y sesiwn
Adnewyddur dudalen. Ni fydd y testun rydych wedii ysgrifennu ai gyfieithu yn cael ei golli.
Methwyd agor rhestrau
Cywiki categori: methwyd cysylltu â chronfa ddatar porwr Os bydd y camgymeriad yn cael ei ailadrodd sawl gwaith, os gwelwch yn dda Hysbysur Tîm Cymorth. Nodwch efallai na fydd rhestrau yn gweithio yn y modd incognito.
Ailgychwyn eich porwr i weithredur rhestrau

Saesneg yw iaith fwyaf cyffredin y byd, ac mae'n gweithredu fel pont rhwng diwylliannau i bobl ar draws y byd. Mae'r angen am gyfieithu saesneg ar gynnydd, wrth i fwy a mwy o fusnesau, llywodraethau a sefydliadau gydnabod gwerth cyfathrebu ar draws rhwystrau iaith.

Mae'r broses o gyfieithu saesneg yn golygu cymryd dogfen ffynhonnell wedi'i hysgrifennu mewn un iaith a'i throsi i iaith arall heb golli unrhyw un o'r ystyr gwreiddiol. Gall hyn fod mor syml â chyfieithu ymadrodd, neu mor gymhleth â chreu nofel gyfan neu friff corfforaethol mewn dwy iaith wahanol.

Mae cyfieithwyr saesneg yn dibynnu ar amrywiaeth o offer a thechnegau i sicrhau cywirdeb y cyfieithiad. Rhaid bod ganddynt wybodaeth ddofn o'r ddwy iaith a gallu dehongli naws mewn ystyr a chyd-destun yn gywir. Yn ogystal, rhaid i ieithyddion sy'n arbenigo mewn cyfieithu saesneg gael dealltwriaeth fanwl o derminoleg, lleoliadau ac arferion diwylliannol.

Mae'n cymryd blynyddoedd o astudio ac ymarfer i ddod yn gyfieithydd saesneg effeithiol, ac mae llawer yn dewis dilyn ardystiad trwy gymdeithasau cyfieithwyr neu brifysgolion achrededig. Mae'r ardystiad hwn nid yn unig yn dangos eu harbenigedd, ond hefyd yn sicrhau bod eu gwaith yn bodloni rhai safonau ansawdd a pherfformiad a osodir gan y corff proffesiynol. Mae ardystiad hefyd yn helpu cyfieithwyr saesneg i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau diweddaraf y diwydiant.

Mae cyfieithu saesneg yn sgil werthfawr sy'n galluogi pobl o wahanol gefndiroedd i gyfathrebu â'i gilydd a rhannu syniadau a phrofiadau. Wrth i'r byd barhau i ddod yn fwyfwy byd-eang a rhyng-gysylltiedig, mae cyfieithu saesneg yn ased pwysig yn y meysydd busnes, cymdeithasol a gwleidyddol.
Ym mha wledydd mae'r gymraeg yn cael ei siarad?

Mae saesneg yn iaith a siaredir yn eang a hi yw'r iaith swyddogol mewn llawer o wledydd ledled y byd, gan gynnwys Yr Unol Daleithiau, Y Deyrnas Unedig, Canada, Awstralia, Iwerddon, Seland Newydd, De Affrica, Jamaica, a sawl gwlad arall yn Ynysoedd Y Caribî a'r Môr Tawel. Mae saesneg hefyd yn iaith swyddogol Yn India, Pacistan, Ynysoedd Y Philipinau, a llawer o wledydd eraill Yn Affrica ac Asia.

Beth yw hanes yr iaith saesneg?

Mae gan yr iaith saesneg ei gwreiddiau yn nheulu'r Ieithoedd Germanaidd Gorllewinol, y credir ei bod wedi tarddu o hynafiad cyffredin yr holl ieithoedd Germanaidd, Proto-Germanaidd. Credir bod y proto-iaith hon wedi datblygu rhwng 1000 A 500 CC yn yr Hyn sydd bellach yn ogledd Yr Almaen a Sgandinafia.
Oddi yno, datblygodd sawl tafodiaith Germanaidd wahanol dros y canrifoedd, ac yn y pen draw daeth rhai Ohonynt Yn Eingl-Ffriseg, Hen saesneg, A Hen Sacsoneg. Hen saesneg oedd yr iaith a siaredir yn Lloegr tan tua 1150 OC pan ddechreuodd esblygu i'r hyn a elwir bellach yn saesneg Canol. Mae'r cyfnod pontio hwn yn cael ei nodi gan gyflwyno geiriau ffrangeg a fabwysiadwyd fel rhan o'r Goncwest Normanaidd yn 1066.
Erbyn Amser Chaucer ar ddiwedd y 1300au, roedd saesneg Canol wedi dod yn iaith amlycaf Lloegr ac roedd ffrangeg a lladin yn dylanwadu'n drwm arni. Erbyn dechrau'r 1500au, roedd y math hwn o saesneg wedi esblygu i fod yn iaith a gydnabyddir yn eang ac a dderbynnir heddiw fel saesneg Modern Cynnar.
Nid oedd saesneg Modern cynnar yn unffurf ar draws y byd, ac roedd ei ddefnydd yn amrywio gyda gwahanol wledydd a rhanbarthau. Er enghraifft, dechreuodd y saeson Americanaidd Cyntaf wahanu'n sylweddol oddi wrth saesneg Prydain erbyn yr 17eg ganrif.
Heddiw, mae llawer o eiriau ac ymadroddion newydd wedi'u hychwanegu at yr iaith saesneg oherwydd newidiadau diwylliannol a thechnolegol enfawr ers Y Chwyldro Diwydiannol. Yn ogystal, mae technolegau cyfathrebu byd-eang sy'n dod i'r amlwg a theithio rhyngwladol uwch hefyd wedi arwain at fabwysiadu llawer o niwrolegaethau. Saesneg yw'r iaith a ddefnyddir fwyaf yn y byd.

Pwy yw'r 5 person sydd wedi cyfrannu fwyaf at yr iaith gymraeg?

1. William Shakespeare-y dramodydd enwocaf yn yr iaith saesneg, Mae Shakespeare yn cael ei gredydu am ddyfeisio miloedd o eiriau ac ymadroddion sy'n dal i gael eu defnyddio heddiw.
2. Geoffrey Chaucer - un o'r awduron cynharaf i ysgrifennu yn saesneg Canol, mae ei waith yn cael ei gredydu am helpu i safoni'r iaith.
3. Samuel Johnson-Cyfeirir ato'n Aml fel tad llenyddiaeth saesneg, lluniodd y geiriadur saesneg cynhwysfawr cyntaf.
4. John Milton - ei gerdd epig Paradise Lost yw un o'r gweithiau barddoniaeth mwyaf dylanwadol yn yr iaith saesneg.
5. William Tyndale-ffigwr allweddol Yn Y Diwygiad saesneg. ef oedd y person cyntaf i gyfieithu'r Beibl i'r saesneg o'i ffynonellau hebraeg a groeg gwreiddiol.

Sut mae'r gymraeg yn cael ei siarad yn saesneg?

Mae saesneg yn iaith ddadansoddol, sy'n golygu ei bod yn torri geiriau i lawr i forffemau gwreiddiau unigol, neu unedau ystyrlon. Mae'n defnyddio trefn geiriau, yn hytrach na rhyw neu derfyniadau gramadegol, i nodi'r berthynas rhwng geiriau mewn brawddeg. Mae gan saesneg batrwm cystrawen eithaf anhyblyg hefyd, gyda gwrthrych testun-berf-wrthrych yn archebu yn ei frawddegau. Yn ogystal, mae'r saesneg yn defnyddio trefn enw-ansoddair eithaf syml pan ddefnyddir ansoddeiriau lluosog i ddisgrifio un enw.

Sut i ddysgu saesneg yn y ffordd orau?

1. Add a plan. Penderfynwch faint o oriau yr wythnos y gallwch chi eu neilltuo i ddysgu saesneg, a pha mor hir rydych chi am ei dreulio ar bob gweithgaredd.
2. Dechreuwch gyda'r pethau sylfaenol. Dysgwch y gramadeg a'r eirfa sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau siarad a deall yr iaith.
3. Ymgolli dy hun. Ceisiwch ddod o hyd i ffyrdd o amgylch eich hun gyda'r iaith. Gwyliwch ffilmiau, gwrandewch ar ganeuon a phodlediadau, a darllenwch lyfrau a chylchgronau yn saesneg.
4. Siaradwch â phobl. Ystyriwch ymuno â dosbarth sgwrs neu gymuned ar-lein i ymarfer eich saesneg gyda siaradwyr brodorol.
5. Cymerwch gyrsiau ar-lein. Mae yna lawer o gyrsiau a thiwtorialau ar-lein a all eich helpu i ddysgu saesneg mewn ffordd strwythuredig a hwyliog.
6. Ymarfer yn rheolaidd. Neilltuwch amser i ymarfer siarad ac ysgrifennu saesneg bob dydd. Hyd yn oed os mai dim ond am ychydig funudau y mae, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at eich amserlen ac yn parhau i ymarfer.

Mae cyfieithu wcreineg yn hanfodol i lawer o fusnesau a sefydliadau sydd angen cyfathrebu â phobl o Neu o Fewn Yr Wcrain. Mae ystod eang o wasanaethau ar gael i'w helpu i gyrraedd eu cynulleidfa darged, o gyfieithwyr llawrydd i gwmnïau cyfieithu arbenigol. Mae'r angen am gyfieithu wcreineg yn parhau i dyfu wrth i economi a chysylltiadau rhyngwladol y wlad barhau i ehangu.

Y ffactor pwysicaf o ran cyfieithu wcreineg yw dod o hyd i gyfieithydd sydd â'r cymwysterau a'r arbenigedd angenrheidiol i gyfieithu'n gywir o'r iaith ffynhonnell i'r wcreineg. Yn ogystal â chael addysg mewn ieithyddiaeth a'r ieithoedd y maent yn eu cyfieithu, rhaid iddynt hefyd feddu ar wybodaeth a phrofiad blaenorol o weithio ar brosiectau cyfieithu wcreineg.

Mae angen i'r cyfieithydd fod yn hyddysg yn naws yr iaith wcreineg ac unrhyw gyfeiriadau diwylliannol y gallai fod angen eu hystyried. Gall llawer o gyfieithiadau gael eu heffeithio gan hanes, diwylliant a hinsawdd wleidyddol y wlad, felly mae'n bwysig defnyddio cyfieithydd sy'n gwybod yr iaith ac sy'n ymwybodol o ddatblygiadau diweddar yn Yr Wcrain.

O ran gweithio gyda chyfieithydd wcreineg cymwys, mae'n bwysig dewis un gyda phrosesau wedi'u diffinio'n dda a mesurau sicrhau ansawdd. Mae sicrhau ansawdd yn rhan hanfodol o'r broses, gan fod cywirdeb a chysondeb yn hanfodol ar gyfer cyfathrebu effeithiol. Mae sicrwydd ansawdd da yn golygu gwirio'r cyfieithiad yn rheolaidd yn erbyn y deunydd gwreiddiol a sicrhau bod unrhyw anghysondebau yn cael eu dwyn i sylw'r cyfieithydd i'w hail-gyfieithu.

Mae hefyd yn fuddiol defnyddio cwmni sy'n darparu gwasanaethau ychwanegol fel lleoleiddio, sy'n sicrhau bod y cyfieithiad yn briodol yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol ar gyfer y gynulleidfa darged. Mae hyn yn golygu sicrhau bod yr iaith yn cael ei haddasu i'r rhanbarth penodol, gan ddefnyddio tafodieithoedd a delweddau lleol lle bo angen. Mae hefyd yn cynnwys darparu fformatio priodol a dyluniad cynllun i sicrhau bod y deunydd a gyfieithwyd yn edrych yr un fath â'r deunydd ffynhonnell.

Wrth ei wraidd, mae cyfieithu wcreineg yn ymwneud â chyfleu'r neges a fwriadwyd yn gywir, tra hefyd yn sicrhau bod pob sensitifrwydd diwylliannol a chyd-destun cyffredinol yn cael eu hystyried. Bydd dod o hyd i gyfieithydd sy'n gallu gwneud hyn, ac sydd hefyd yn gweithio i safonau proffesiynol uchel a mesurau sicrhau ansawdd, yn sicrhau eich bod yn cael y canlyniadau gorau posibl.
Ym mha wledydd y siaredir yr iaith wcreineg?

Siaredir yr iaith wcreineg yn bennaf yn Yr Wcrain a rhannau o Rwsia, Belarus, Moldofa, Gwlad Pwyl, Slofacia, Hwngari, Romania a Bwlgaria. Fe'i defnyddir hefyd fel iaith leiafrifol Yn Kazakhstan, Serbia, Gwlad Groeg a Croatia.

Beth yw hanes yr iaith sbaeneg?

Mae gan yr iaith wcreineg hanes hir a chymhleth o ddatblygiad. Mae'n iaith Slafeg Ddwyreiniol, sy'n perthyn i'r un teulu â rwseg A Belarwseg. Fe'i siaredir yn Yr Wcrain ers yr 11eg ganrif. Am y rhan fwyaf o'i hanes roedd yn rhan o iaith Slafonaidd Yr Eglwys, a ddefnyddir mewn llenyddiaeth ac ysgrifau crefyddol. Trwy gydol llawer o'r 16eg-19eg ganrif, parhaodd i gael ei hystyried yn dafodiaith rwsieg, er gwaethaf rhai nodweddion penodol.
Nid tan y 19eg ganrif y dechreuodd wcreineg ennill cydnabyddiaeth fel iaith ar wahân, fel rhan o'r adfywiad llenyddol yn Yr Wcrain. Sefydlwyd y sylfaen ar gyfer wcreineg fodern yn ystod y cyfnod hwn. Erbyn diwedd y 19eg ganrif, roedd wcreineg wedi dod yn iaith mwyafrif poblogaeth Yr Wcrain.
Yn 1917, datganodd Yr Wcrain annibyniaeth Ar Rwsia a mabwysiadodd wcreineg fel iaith swyddogol y wladwriaeth. Cychwynnodd hyn ar gyfnod o safoni a datblygu'r iaith yn ddwys, gyda nifer o eiriaduron, llyfrau gramadeg a deunyddiau addysgol yn cael eu cyhoeddi i hyrwyddo ei defnydd.
Ers ei annibyniaeth yn 1991, mae wcreineg wedi profi atgyfodiad hyd yn oed yn fwy. Mae wedi dod yn iaith swyddogol y genedl, ac fe'i haddysgir yn eang mewn ysgolion ac fe'i defnyddir ym mhob math o gyfathrebu cyhoeddus. Er gwaethaf presenoldeb rwseg mewn rhai ardaloedd o'r wlad, wcreineg yw prif iaith Yr Wcrain o hyd.

Pwy yw'r 5 person sydd wedi cyfrannu fwyaf at yr iaith wcreineg?

1. Ivan Kotlyarevsky (1769-1838): Ystyrir sylfaenydd llenyddiaeth fodern wcrain, ysgrifennodd Kotlyarevsky y gerdd epig genedlaethol gyntaf yn wcreineg, Eneyida. Roedd ei waith yn helpu poblogeiddio a safoni'r iaith.
2. Taras Shevchenko (1814-1861): yn ffigwr blaenllaw o lenyddiaeth a chelf wcreineg, cyfeirir at Shevchenko weithiau fel "tad yr iaith wcreineg". Roedd yn gefnogwr brwd o'r defnydd o wcreineg mewn llenyddiaeth a diwylliant ac ysgrifennodd nifer o gerddi a nofelau yn yr iaith.
3. Ivan Franko (1856-1916): awdur a bardd dylanwadol, ysgrifennodd Franko rai o weithiau cynharaf llenyddiaeth wcreineg fodern. Sefydlodd Brifysgol Genedlaethol Ivan Franko Lviv hefyd, a ddatblygodd ddulliau addysg chwyldroadol gan bwysleisio pwysigrwydd yr iaith wcreineg.
4. Volodymyr Vernadsky (1863-1945): yn hanesydd, athronydd, a daearegwr enwog, Roedd Vernadsky yn arweinydd allweddol yn natblygiad diwylliant modern wcrain. Roedd Yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Wyddonol Shevchenko ac ysgrifennodd nifer o lyfrau a thraethodau ar bynciau wcreineg yn yr iaith.
5. Oleksandr Oles (1884-1962): yn ieithydd ac athronydd amlwg, roedd Oles yn rym mawr y tu ôl i ddatblygiad gramadeg wcreineg fodern. Os oes Gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am yr iaith, mae croeso i Chi gysylltu â Ni.

Sut mae'r iaith gymraeg yn datblygu?

Mae'r iaith wcreineg yn Iaith Slafeg a siaredir yn bennaf yn Yr Wcrain, lle mae'n iaith swyddogol. Mae'n perthyn yn agos i Belarwseg, pwyleg a rwseg ac ieithoedd Slafaidd eraill. Mae ganddi ei wyddor Ei hun sy'n deillio o Cyrilig, ac mae ei gramadeg yn debyg i rai ieithoedd Slafaidd eraill.mae gan enwau, ansoddeiriau, berfau ac adferfau ddirywiad a chyfuniadau gwahanol. Yn gyffredinol, mae trefn geiriau yn wrthrych–ferf–gwrthrych, ond mae'n eithaf hyblyg a gall amrywio yn dibynnu ar bwyslais y siaradwr.

Sut i ddysgu'r iaith wcreineg yn y ffordd fwyaf cywir?

1. Dewch o hyd i gwrs iaith da: Dechreuwch trwy ddod o hyd i gwrs iaith da sy'n canolbwyntio ar yr iaith wcreineg. Chwiliwch am rywbeth sy'n gynhwysfawr ac yn dysgu gramadeg a geirfa yr iaith i chi.
2. Prynu rhai llyfrau dysgu iaith da: Llyfrau Yw un o'r adnoddau gorau o ran dysgu iaith. Chwiliwch am lyfrau sy'n canolbwyntio ar yr iaith wcreineg nid yn unig mewn gramadeg ond hefyd mewn diwylliant, hanes ac idiomau.
3. Ymarfer! Y ffordd orau o ddysgu iaith yw ei hymarfer cymaint â phosibl. Chwiliwch am y cyfle i gael sgyrsiau gyda siaradwyr brodorol, naill ai ar-lein neu yn eich ardal chi. Gwrandewch ar radio wcreineg a gwyliwch ffilmiau a sioeau TELEDU wcreineg. Bydd hyn yn eich helpu i ddod yn fwy cyfarwydd â'r iaith a'i meistroli'n gyflymach.
4. Defnyddio apiau a gwefannau: Mae yna lawer o apiau a gwefannau a all eich helpu i wella'ch sgiliau iaith wcreineg. Chwiliwch am fforymau, blogiau a gwefannau ar-lein sy'n canolbwyntio ar addysgu wcreineg.
5. Ymgolli: un o'r ffyrdd gorau o ddysgu iaith yw teithio ac ymgolli yn y diwylliant a'r amgylchedd lleol. Os nad yw teithio i Wcráin yn opsiwn i chi, ceisiwch ddod o hyd i grŵp cyfarfod lleol neu raglen gyfnewid iaith.


DOLENNI;

Creu
Y rhestr newydd
Y rhestr gyffredin
Creu
Symud Dileu
Copïo
Nid ywr rhestr hon bellach yn cael ei diweddaru gan y perchennog. Gallwch symud y rhestr i chich hun neu wneud ychwanegiadau
Ei gadw fel fy rhestr
Dad-danysgrifio
  Tanysgrifio
  Symud ir rhestr
   Creu rhestr
   Cadw
   Ailenwir rhestr
   Cadw
   Symud ir rhestr
    Copïor rhestr
     Rhestr rannu
     Y rhestr gyffredin
     Llusgor ffeil yma
     Ffeiliau yn jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, fformat pptx a fformatau eraill hyd at 5 MB