Future – Wicked Anglès Lletres & Català Traduccions

Videoclip

Lletres

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Melodies malvades, saps què dic?
Wassup
– Puigdemont

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvat, malvat, malvat, malvat, malvat
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Aguanta, malvat, malvat, malvat, malvat
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvat, malvat, malvat, malvat, malvat
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Aguanta, malvat, malvat, malvat, malvat
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Aixeca’t al motor, trenca el tauler
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Aixeca’t al motor, trenca el tauler
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Aguanta, malvat, malvat, malvat, malvat
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvat, malvat, malvat, malvat, malvat

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Espelmes cremant, diners cremant, cementiri aquests niggas
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Pàrquing fantasma
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Contes de sang sobre mi, oh-oh-oh-oh
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– En shavty vol aquesta perruca, oh-oh-oh-oh
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Estic degotejant Cartier, Oh-oh-oh-oh
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Posa’t un ocell d’or, això és el que està passant
I put that lingo on her, she was Spanish
– Li vaig posar aquest lingo, era espanyola
I fill a one liter up with Xannies
– Vaig omplir un litre amb Xannies
This continental and it’s panoramic
– Aquest continental i és panoràmic
It’s complimentary to the savages
– Homenatge als salvatges
You fuck around with me, it be a tragedy
– Foteu amb mi, és una tragèdia
I want green, green, green, all asparagus
– Vull verd, verd, verd, tots els espàrrecs
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Bec magre, magre, magre no és vergonyós

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvat, malvat, malvat, malvat, malvat
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Aguanta, malvat, malvat, malvat, malvat
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvat, malvat, malvat, malvat, malvat

Now she going, now that bitch going
– Ara ella se’n va, ara aquesta gossa se’n va
I purchase Avion and now she lit, huh
– Compro Avion i ara es va encendre, eh
Wedding band rings on me lit, huh
– Anells de banda de casament a mi lit, eh
Married to the game, I’m the shit, huh
– Casat amb el joc, sóc la merda, eh
Woah, woah, woah, woah
– Vaja, vaja, vaja, vaja
Bitch we made men
– Puta hem fet homes
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– No estem tirant en bressols que no podem aconseguir
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– No pots treure una gossa A Instagram, no em peguen, eh
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– I després diu mentides sobre mi perquè no és una merda, eh
She want that big-big dog status
– Ella vol aquest estatus de gos gran
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Jo estava al carreró amb ells bosses de níquel, tallyin’
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Ara sóc l’estatus De colla Talibana, això és el que està passant’
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– I tu niggas no pots apropar te perquè no em coneixes
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– No és més dip i dabbin’, penjant ‘ clau baixa
These bitches see me and they panic
– Aquestes gosses em veuen i s’espanten
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– No m’ho puc creure, estava a la cantonada gamblin’

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvat, malvat, malvat, malvat, malvat
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Aguanta, malvat, malvat, malvat, malvat
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvat, malvat, malvat, malvat, malvat
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvat, malvat, malvat, malvat, malvat
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Aixeca’t al motor, trenca el tauler
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Aixeca’t al motor, trenca el tauler
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Malvat, malvat, malvat, malvat, malvat
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Aguanta, malvat, malvat, malvat, malvat


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: