Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Anglès Lletres & Català Traduccions

Videoclip

Lletres

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– En durgio em va dir que estava en una merda positiva, sí, sí
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– Últimament, només vull aparèixer i carrossar una mica de merda, sí, sí
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Sempre he estat un matemàtic de lil, últimament, és efectiu que tinc
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– He perdut el compte d’aquestes bosses, m’he mogut massa ràpid
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Els temps difícils no duren, ‘ membre quan els policies assetjaven
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Dient-me el cul, noi, no ets una merda sinó una puta amb una insígnia

All my life (all my life)
– Tota la meva vida (tota la meva vida)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Han intentat mantenir-me a baix (han intentat mantenir-me a baix)
All this time (all this time)
– Tot aquest temps (tot aquest temps)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Mai vaig pensar que ho faria (mai vaig pensar que ho faria)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– No em podien trencar, no em podien trencar (no, no)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– No em podien agafar, no em podien agafar (no)
All my life (all my life)
– Tota la meva vida (tota la meva vida)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Han intentat mantenir-me a baix (han intentat mantenir-me a baix)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Vaig decidir que havia d’acabar, però els mitjans em van qualificar d’amenaça
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Em vaig asseure amb l’alcalde i els polítics, estic tractant de canviar la imatge
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Ja no pots culpar el meu passat, vinc de les trinxeres
Some said I’d never be a superstar
– Alguns van dir que mai seria una superestrella
But I know I’m different (no, no, no)
– Però sé que sóc diferent (no, no, no)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Sóc La Veu, però el sistema no em dóna cap opció
Know some people that’s still undeployed
– Coneix algunes persones que encara no estan desplegades

I know a felon who tryna get FOID
– Conec un delinqüent que intenta aconseguir FOID
Child support, your only support
– Suport infantil, el vostre únic suport
For a visit, I’m goin’ through courts
– Per a una visita, vaig a través dels tribunals
Went to jail, they was chainin’ me up
– Van anar a la presó, em van encadenar
And you know that I’m famous as fuck
– I saps que sóc famós com a merda
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Mireu, com feu broma sobre l’estímul?
But they really had came in the clutch
– Però realment havien vingut a l’embragatge
I know some kids wanna hurt theyself
– Sé que alguns nens volen fer se mal
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Parada tryna prendre drogues, em refereixo a mi mateix
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Prova millor jo mateix, prova millor la meva salut, però

All my life (all my life)
– Tota la meva vida (tota la meva vida)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Han intentat mantenir-me a baix (han intentat mantenir-me a baix)
All this time (all this time)
– Tot aquest temps (tot aquest temps)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Mai vaig pensar que ho faria (mai vaig pensar que ho faria)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– No em podien trencar, no em podien trencar (no, no)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– No em podien agafar, no em podien agafar (no)
All my life (all my life)
– Tota la meva vida (tota la meva vida)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Han intentat mantenir-me a baix (han intentat mantenir-me a baix)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Sí, primera generació, ghetto nigga
Cole World, hello niggas
– Cole Món, hola niggas
Made it out the city with my head on straight
– Va sortir de la ciutat amb el cap dret
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Els Niggas continuen disparant el plom
Young Jordan Peele, gotta get out
– El jove Jordan Peele, ha de sortir
But the shit that I spit out
– Però la merda que vaig escopir
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– És un codi de trampes com i’m facin ‘ a RICO i com un negre va fer un èxit
And another one, and, and another one
– I un altre, i, i un altre

I got like a hundred of ’em
– Tinc com un centenar d’ells
‘Bout to lap niggas so they think
– ‘Bout to lap niggas així que pensen
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Estan davant meu, però realment estic davant d’ells
Now, some of them fumblin’ they bags
– Ara, alguns d’ells fumblin’s bags
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– A la merda les petites molles que tenien
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Un recordatori per humiliar-se, aquesta merda podria desaparèixer en un instant
Me, I’m runnin’ long distance
– Jo, estic corrent de llarga distància
All pistons firin’
– Tots els pistons firin’

I be stuck between maybe retirin’
– Estic encallat entre potser la retirada’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– I sentir com si no estigués colpejant el meu millor moment
These days seein’ rappers be dyin’
– Aquests dies veuen morir els rapers
Way before they even gettin’ they shine
– Manera abans que fins i tot aconseguir que brillen
I never even heard of lil’ buddy
– Ni tan sols he sentit parlar de lil’buddy
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– Fins que algú va assassinar en lil
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Ara, estic al telèfon, buscant el nom de’ lil ‘ amic
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Em van tocar les seves melodies, tot el dia a la meva habitació

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– “Maleïda, aquesta merda és dolenta
To get they name buzzin’ some niggas
– Per obtenir el nom de buzzin ‘ alguns niggas
Just gotta go lay in a tomb”
– Només cal anar estirat en una tomba”
And media thirsty for clicks
– I els mitjans assedegats de clics
I got a new rule
– Tinc una nova regla
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Si no ho és mai va publicar un raper quan estava viu
You can’t post about him after he get hit
– No pots publicar sobre ell després de ser colpejat
It’s simple, it’s the principle
– És senzill, és el principi

On any tempo, I’m invincible
– En qualsevol moment, sóc invencible
Don’t even rap, I just vent to you
– Ni tan sols rap, només et desfogo
I rather that than an interview
– Més que una entrevista
Most days
– La majoria dels dies
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Foteu-los a tots com si estigués passant per una fase ho
Young nigga shoot out the whip like road rage
– El jove negre dispara la ràbia de la carretera semblant al fuet
I pray all of my dawgs stay so paid
– Prego a tots els meus pagesos que es mantinguin tan pagats
And the only thing that kill ’em is old age
– I l’única cosa que els mata és la vellesa

All my life (all my life)
– Tota la meva vida (tota la meva vida)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Han intentat mantenir-me a baix (han intentat mantenir-me a baix)
All this time (all this time)
– Tot aquest temps (tot aquest temps)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Mai vaig pensar que ho faria (mai vaig pensar que ho faria)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– No em podien trencar, no em podien trencar (no, no)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– No em podien agafar, no em podien agafar (no)
All my life (all my life)
– Tota la meva vida (tota la meva vida)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Han intentat mantenir-me a baix (han intentat mantenir-me a baix)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: