Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Anglický Texty & Slovenský Preklad

videoklip

Texty

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Durkio mi povedal, že bol na nejaké pozitívne hovno, yeah, yeah
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– V poslednej dobe, chcem sa ukázať a telo nejaké hovno, yeah, yeah
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Vždy som bol malý matematik, v poslednej dobe je to hotovosť, ktorú dostávam
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Stratil som počet týchto tašiek, hýbal som sa príliš rýchlo
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Ťažké časy netrvajú, ‘ člen, keď policajti obťažovali
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Ty nie si sračka, ale mrcha s odznakom.

All my life (all my life)
– Celý môj život (Celý môj život)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Snažili sa ma držať dole (snažili sa ma držať dole)
All this time (all this time)
– Celý čas (celý čas)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Nikdy som si nemyslel, že to urobím (nikdy som si nemyslel, že to urobím)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Nemohli ma zlomiť, nemohli ma zlomiť (nie, nie)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Nemohli ma vziať, nemohli ma vziať (nie)
All my life (all my life)
– Celý môj život (Celý môj život)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Snažili sa ma držať dole (snažili sa ma držať dole)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Rozhodol som sa, že musím skončiť, ale médiá ma označili za hrozbu
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Skončil som s primátorom a politikmi, snažím sa zmeniť imidž
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Už nemôžeš viniť moju minulosť, pochádzam zo zákopov
Some said I’d never be a superstar
– Niektorí povedali, že nikdy nebudem superstar
But I know I’m different (no, no, no)
– Ale viem, že som iný (nie, nie, nie)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Som hlas, ale systém mi nedáva na výber
Know some people that’s still undeployed
– Poznajte ľudí, ktorí sú stále nezamestnaní

I know a felon who tryna get FOID
– Viem, že zločinec, ktorý tryna dostať FOID
Child support, your only support
– Podpora dieťaťa, vaša jediná podpora
For a visit, I’m goin’ through courts
– Na návštevu, Idem cez súdy
Went to jail, they was chainin’ me up
– Išiel do väzenia, boli reťazin ‘ ma
And you know that I’m famous as fuck
– A vieš, že som slávny ako kurva
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Vidíš, ako žartuješ o stimuloch?
But they really had came in the clutch
– Ale naozaj prišli v spojke
I know some kids wanna hurt theyself
– Viem, že niektoré deti si chcú ublížiť
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Stop tryna brať drogy, odkazujem na seba
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Tryna lepšie seba, tryna lepšie moje zdravie, ale

All my life (all my life)
– Celý môj život (Celý môj život)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Snažili sa ma držať dole (snažili sa ma držať dole)
All this time (all this time)
– Celý čas (celý čas)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Nikdy som si nemyslel, že to urobím (nikdy som si nemyslel, že to urobím)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Nemohli ma zlomiť, nemohli ma zlomiť (nie, nie)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Nemohli ma vziať, nemohli ma vziať (nie)
All my life (all my life)
– Celý môj život (Celý môj život)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Snažili sa ma držať dole (snažili sa ma držať dole)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Áno, prvá generácia, Ghetto nigga
Cole World, hello niggas
– Cole Svet, Ahoj niggas
Made it out the city with my head on straight
– Urobil to z mesta s hlavou na rovnej
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Niggas keep shootin ‘ up the lead out
Young Jordan Peele, gotta get out
– Mladí Jordánsko Peele, musím dostať von
But the shit that I spit out
– Ale hovno, ktoré som vypľul
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Je cheat kód, ako som facin ‘ RICO a ako nigga dať hit von
And another one, and, and another one
– A ďalší, A, a ďalší

I got like a hundred of ’em
– Mám ich ako sto
‘Bout to lap niggas so they think
– ‘Bout na lap niggas, takže si myslia
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Sú predo mnou, ale ja som naozaj pred nimi
Now, some of them fumblin’ they bags
– Teraz, niektorí z nich fumblin ‘ oni tašky
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Kurva malé omrvinky, ktoré mali
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Pripomienka, aby ste sa pokorili, táto sračka by mohla byť v okamihu preč
Me, I’m runnin’ long distance
– Ja, bežím na dlhé vzdialenosti
All pistons firin’
– Všetky piesty firin’

I be stuck between maybe retirin’
– Som uviazol medzi možno retirin’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– A cítim sa, ako keby som len nebol v mojich najlepších rokoch
These days seein’ rappers be dyin’
– V týchto dňoch vidieť ‘rapperi byť dyin’
Way before they even gettin’ they shine
– Spôsob, ako sa dokonca gettin ‘ oni žiariť
I never even heard of lil’ buddy
– Nikdy som ani nepočul o malý kamarát
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– Til somebody murdered lil ‘ buddy
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Teraz som na telefóne, Hľadám meno lil ‘ buddy
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Got ’em playin’ his tunes, all day in my room

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– Pomysli si: “sakra, Toto hovno je zlé
To get they name buzzin’ some niggas
– Ak chcete získať meno buzzin ‘ niektorí niggas
Just gotta go lay in a tomb”
– Len musím ísť ležať v hrobe”
And media thirsty for clicks
– A médiá smädné po kliknutiach
I got a new rule
– Mám nové pravidlo
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Ak ste nikdy nezverejnili rappera, keď bol nažive
You can’t post about him after he get hit
– Nemôžete o ňom písať, keď ho zasiahnu
It’s simple, it’s the principle
– Je to jednoduché, je to princíp

On any tempo, I’m invincible
– V akomkoľvek tempe som neporaziteľný
Don’t even rap, I just vent to you
– Ani nerapuj, len sa k tebe vyventilujem
I rather that than an interview
– Radšej to ako rozhovor
Most days
– Väčšina dní
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Fuck ’em all like I’ m goin ‘through a ho’ phase
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Mladí nigga strieľať z bič ako cestné zlosť
I pray all of my dawgs stay so paid
– Modlím sa, aby všetky moje dawgs zostali tak zaplatené
And the only thing that kill ’em is old age
– A jediná vec, ktorá ich zabije, je staroba

All my life (all my life)
– Celý môj život (Celý môj život)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Snažili sa ma držať dole (snažili sa ma držať dole)
All this time (all this time)
– Celý čas (celý čas)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Nikdy som si nemyslel, že to urobím (nikdy som si nemyslel, že to urobím)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Nemohli ma zlomiť, nemohli ma zlomiť (nie, nie)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Nemohli ma vziať, nemohli ma vziať (nie)
All my life (all my life)
– Celý môj život (Celý môj život)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Snažili sa ma držať dole (snažili sa ma držať dole)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: