Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe Isixhosa Ingoma & Isizulu Iinguqulelo

Ikliphu Yevidiyo

Ingoma

I threw a wish in the well
– Ndinqwenelela okuhle kodwa
Don’t ask me, I’ll never tell
– Andisoze ndithi pavel
I looked to you as it fell
– Ndakhangela kuwe njengokuba wawunjalo
And now you’re in my way
– Kwaye ngoku usendleleni yam
I trade my soul for a wish
– Ndirhweba umphefumlo wam ngomnqweno
Pennies and dimes for a kiss
– Iipeni kunye nedimes zokumanga
I wasn’t looking for this
– Andizange ndifune le nto
But now you’re in my way
– Kodwa ngoku usendleleni yam

Your stare was holdin’
– I-star yakho ibibanjwe’
Ripped jeans, skin was showin’
– I-jeans, isikhumba sibonakala’
Hot night, wind was blowin’
– Ubusuku obushushu, umoya wawuvuthuza’
Where you think you’re going, baby?
– Uya kuphi, umntwana?

Hey, I just met you, and this is crazy
– Ndidibana nawe nje, kwaye oku kuphambene
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi
It’s hard to look right at you, baby
– Kunzima ukujonga ngqo kuwe, mntwana
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi
Hey, I just met you, and this is crazy
– Ndidibana nawe nje, kwaye oku kuphambene
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi
And all the other boys try to chase me
– Kwaye bonke abanye abafana bazama ukundilandela
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi

You took your time with the call
– Uthathe ixesha lakho ngomnxeba
I took no time with the fall
– Andizange ndithathe ixesha lokuwa
You gave me nothing at all
– Akunikanga nto konke konke
But still, you’re in my way
– Kodwa usendleleni yam
I beg and borrow and steal
– Ndiboleke ndiboleke ndiboleke ndiboleke ndiboleke
At first sight, and it’s real
– Ekuboneni kokuqala, kwaye kuyinyani
I didn’t know I would feel it
– Ndandingazi ukuba ndiza kuziva
But it’s in my way
– Kodwa indlela yam

Your stare was holdin’
– I-star yakho ibibanjwe’
Ripped jeans, skin was showin’
– I-jeans, isikhumba sibonakala’
Hot night, wind was blowin’
– Ubusuku obushushu, umoya wawuvuthuza’
Where you think you’re going, baby?
– Uya kuphi, umntwana?

Hey, I just met you, and this is crazy
– Ndidibana nawe nje, kwaye oku kuphambene
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi
It’s hard to look right at you, baby
– Kunzima ukujonga ngqo kuwe, mntwana
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi
Hey, I just met you, and this is crazy
– Ndidibana nawe nje, kwaye oku kuphambene
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi
And all the other boys try to chase me
– Kwaye bonke abanye abafana bazama ukundilandela
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi

Before you came into my life, I missed you so bad
– Ngaphambi kokuba ungene ebomini bam, ndikukhumbula kakubi
I missed you so bad, I missed you so, so bad
– We miss you, we miss u, u, u, u, u, u, u, u, u
Before you came into my life, I missed you so bad
– Ngaphambi kokuba ungene ebomini bam, ndikukhumbula kakubi
And you should know that
– Kwaye kufuneka uyazi ukuba
I missed you so, so bad
– I miss you, neener neener neener
(Bad, bad, bad, bad, bad, bad)
– (Bad, bad, bad,bad, bad)

It’s hard to look right at you, baby
– Kunzima ukujonga ngqo kuwe, mntwana
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi

Hey, I just met you, and this is crazy
– Ndidibana nawe nje, kwaye oku kuphambene
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi
And all the other boys try to chase me
– Kwaye bonke abanye abafana bazama ukundilandela
But here’s my number, so call me, maybe
– Kodwa nantsi inombolo yam, ndibize, mhlawumbi

Before you came into my life, I missed you so bad
– Ngaphambi kokuba ungene ebomini bam, ndikukhumbula kakubi
I missed you so bad, I missed you so, so bad
– We miss you, we miss u, u, u, u, u, u, u, u, u
Before you came into my life, I missed you so bad
– Ngaphambi kokuba ungene ebomini bam, ndikukhumbula kakubi
And you should know that
– Kwaye kufuneka uyazi ukuba
So call me maybe
– Ndibize mhlawumbi


Carly Rae Jepsen

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: