A.V.G & MACAN – Спой روسی متن ترانه & فارسی ترجمه ها

ویدیو کلیپ

متن ترانه

Солнце в заход, босота в расход
– خورشيد در حال غروب است ، چکمه ها در حال از دست دادن هستند
Чёрный Range Sport, сумки на спорт
– ورزش سیاه ، کیف های ورزشی
В череде событий череда забот
– در یک سری اتفاقات ، یک سری نگرانی ها
Через объездные, задом наперёд
– از طریق دور زدن، به عقب

Тут улица звонит, улица зовёт
– اينجا خيابون داره زنگ ميزنه ، خيابون داره زنگ ميزنه
Улица болеет, но врача не ждёт
– خیابان بیمار است ، اما دکتر منتظر نیست
И на очередном нас тут занесёт
– و بعدش ما رو به اينجا مياره
На асфальте кровь, новый поворот
– خون روی آسفالت هست ، یه پیچ و تاب جدید

Тут выдыхают дым в потолок с Афгана
– اینجا دود را از افغانستان به سقف می کشند
Я прожигаю опыт, это рана за раной
– من از تجربه می سوزم ، زخم به زخم است
Я любил, но чаще это дама за дамой
– من عاشقش بودم ، اما بیشتر اوقات خانم به خانم
Да, мы также блатуем, если мы вне экрана
– بله ، اگه از صفحه خارج بشيم هم تقلب ميکنيم

Она вряд ли уже выйдет с капкана
– بعید به نظر می رسد که او از تله خارج شود
Пули в ТТ, мы не носим наган
– گلوله ها در TT ، ما اسلحه حمل نمی کنیم
С крана капает карма, наполняя стаканы
– کارما از شیر آب می ریزد و لیوان ها را پر می کند
Этот ветер перемен снова покажет, куда нам
– این باد تغییر به ما نشان خواهد داد که دوباره کجا برویم

Спой со мной, сон мой
– با من بخوان رویای من
Пока моё сердце бьётся
– در حالی که قلبم می تپد
Мне нужно слышать голос твой
– باید صدای تو رو بشنوم
Звучит тепло, как солнце
– مثل خورشيد گرم به نظر مياد

И дождись расстройства, да
– و منتظر اختلال باشید ، بله
Оно вернётся
– باز خواهد گشت
Я буду холоден, как лёд
– مثل یخ سرد می شوم
Тебе надо прийти до, эй
– تو بايد قبل از اين بياي ، هي

Я не берегу свой голос, доктор
– صدایم را نجات نمی دهم دکتر
Я делюсь тем, что Бог дал
– آنچه را که خدا به من داده است به اشتراک می گذارم.
Пока в моих венах чувства, я их всем отдам оптом, а я
– تا زمانی که احساسات در رگ های من وجود دارد ، من همه آنها را به صورت انبوه می دهم ، و من
В локдаун искать пищу для понта
– در قرنطینه برای جستجوی غذا برای نمایش
Чтобы мной гордились, когда вернусь
– وقتی برگشتم به خودم افتخار کنم
Люди высшего сорта в небе
– افراد برتر در آسمان

У-у, парень, дели на два всё, что говорят про меня
– اوه ، مرد ، دهلي با دو تا تنها چيزي که درباره من ميگن
Кому нечего делать, за мой счёт хотят внимания
– که هيچ کاري نداره ، اونا به حساب من توجه ميخوان
Неоправдан я, может быть, и не правда
– من بي توجهم ، شايد حقيقت نداشته باشه
И сходу я тону в твоих мыслях
– و فورا در افکارت غرق می شوم
Только голос твой вернёт меня
– فقط صداي تو منو برميگردونه

Спой со мной, сон мой
– با من بخوان رویای من
Пока моё сердце бьётся
– در حالی که قلبم می تپد
Мне нужно слышать голос твой
– باید صدای تو رو بشنوم
Звучит тепло, как солнце
– مثل خورشيد گرم به نظر مياد

И дождись расстройства, да
– و منتظر اختلال باشید ، بله
Оно вернётся
– باز خواهد گشت
Я буду холоден, как лёд
– مثل یخ سرد می شوم
Тебе надо прийти до, эй
– تو بايد قبل از اين بياي ، هي

Спой со мной, сон мой
– با من بخوان رویای من
Пока моё сердце бьётся
– در حالی که قلبم می تپد
Мне нужно слышать голос твой
– باید صدای تو رو بشنوم
Звучит тепло, как солнце
– مثل خورشيد گرم به نظر مياد

И дождись расстройства, да
– و منتظر اختلال باشید ، بله
Оно вернётся
– باز خواهد گشت
Я буду холоден, как лёд
– مثل یخ سرد می شوم
Тебе надо прийти до, эй
– تو بايد قبل از اين بياي ، هي


A.V.G

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: