Kategori: ML

 • KeBlack – Aucune attache ഫ്രഞ്ച് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  KeBlack – Aucune attache ഫ്രഞ്ച് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഗാനരചന Entre nous y a aucune attache, on fait nos bails au final – ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അറ്റാച്ചുമെന്റും ഇല്ല, ഞങ്ങൾ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നു Apparemment ça te convient pas (pas) – ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല (അല്ല) Alors chacun fait sa life (chacun fait sa life) – ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു (ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു) Tu…

 • Рем Дигга – Тюльпан റഷ്യൻ ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  Рем Дигга – Тюльпан റഷ്യൻ ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഗാനരചന Где розы? – റോസാപ്പൂക്കള് എവിടെ? Я так редко смотрю в глаза твои – വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാറുള്ളൂ. Теперь уже я так редко смотрю тебе в душу – നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാനിനി അധികം നോക്കാറില്ല. И кинуть мог бы снова в них я пыль – എനിക്ക് വീണ്ടും അവര്ക്ക് നേരെ പൊടി എറിയാന് കഴിയും…

 • Bossman Dlow – Get In With Me ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  Bossman Dlow – Get In With Me ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഗാനരചന Big Za – ബിഗ് സാ Yeah – അതെ Gram – ഗ്രാം (Dante, you snapped on this one) – (Dante, നിങ്ങൾ snapped on this one) Uh-uh, uh-uh – ഉം ഉം ഉം ഉം I was bad in fuckin’ school – പണ്ടാരമടങ്ങാൻ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു. Now I’m tryna dodge a sentence (shit) – ഇപ്പോള് ഞാന്…

 • Travis Scott – Nightcrawler (feat. Swae Lee & Chief Keef) ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  Travis Scott – Nightcrawler (feat. Swae Lee & Chief Keef) ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഗാനരചന Ooh, ooh, ooh – ഓഹ്, ഓഹ്, ഓഹ് Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh – ഓഹ്, ഓഹ്, ഓഹ്-ഓഹ്-ഓഹ് Ooh-ooh-ooh, ooh, uh – ഓഹ് ഓഹ് ഓഹ് ഓഹ് ഓഹ് ഓഹ് ഓഹ് Did you have the time of your life? – നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സമയമുണ്ടോ? Let’s have the afterparty at my place – എന്റെ സ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി വരട്ടെ. Ayy, do you…

 • Purple Disco Machine & ÁSDÍS – Beat Of Your Heart ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  Purple Disco Machine & ÁSDÍS – Beat Of Your Heart ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഗാനരചന There’s a sound like a drum echoin’ – ‘ഡ്രം എക്കോയിൻ പോലെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്’ When the high from your love’s kickin’ in – നിന്റെ പ്രണയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയർച്ചയിൽ And it hits like the Holy Ghost – അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പോലെ അടിക്കുന്നു A million mile an hour wind – മണിക്കൂറിൽ ഒരു മില്യൺ മൈൽ കാറ്റ് Pour some…

 • Tracy Chapman – Fast Car ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  Tracy Chapman – Fast Car ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഗാനരചന You’ve got a fast car – വേഗതയേറിയ കാർ I wanna ticket to anywhere – ടിക്കറ്റ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും Maybe we can make a deal – നമുക്ക് ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാം Maybe together we can get somewhere – ഒരുപക്ഷേ നമുക്കൊരുമിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാം. Any place is better – ഏതു സ്ഥലവും നല്ലത് Starting from zero, got nothing…

 • Mazzy Star – Into Dust ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  Mazzy Star – Into Dust ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഗാനരചന Still falling – ഇപ്പോഴും വീഴുന്നു Breathless and on again – ശ്വാസം മുട്ടി വീണ്ടും Inside today – ഇന്ന് ഉള്ളിൽ Beside me today – ഇന്നെന്റെ A round broken in two – ഒരു റൌണ്ട് രണ്ടായി പിളർന്നു Till your eyes shed – നിന്റെ കണ്ണുകൾ ചിതറുന്നതുവരെ Into dust – പൊടിയിലേക്ക് Like two strangers – രണ്ട് അപരിചിതരെ പോലെ…

 • Billy Joel – Turn the Lights Back On ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  Billy Joel – Turn the Lights Back On ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഗാനരചന Please, open the door – ദയവായി വാതില് തുറക്കൂ Nothing is different, we’ve been here before – ഒന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല, ഞങ്ങൾ ഇതിനുമുമ്പ് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. Pacing these halls, trying to talk – ഈ വരികൾ, സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു Over the silence – നിശബ്ദതയുടെ മേല് And pride sticks out his tongue – അഹങ്കാരം അവന്റെ നാവിനെ വിഴുങ്ങുന്നു. Laughs at the…

 • Maikel Delacalle – Ganas സ്പാനിഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  Maikel Delacalle – Ganas സ്പാനിഷ് ഗാനരചന & മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ

  വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഗാനരചന Hey yo – ഹേയ് യോ De la calle – തെരുവിൽ നിന്ന് Yo sé que tienes ganas – എനിക്കറിയാം നിനക്കെന്ന പോലെ Navarro produce – നവാരോ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് (De la calle) – (തെരുവിൽ നിന്ന്) Ella es diferente a las demás – അവൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തയാണ്. Ella no se maquilla, pero es bella y sencilla –…